AB „LTG CARGO"

PRIVATUMO PRANEŠIMAS

Paskutinį kartą atnaujinta 2022 m. kovo 25 d.

AB „LTG Cargo" (toliau – LTG Cargo arba Bendrovė ar tiesiog mes) saugo informaciją apie Jus, tvarkydama duomenis vadovaujasi Europos Sąjungos bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (toliau – BDAR1) ir kitais duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. Šiame LTG Cargo privatumo pranešime (toliau – Privatumo pranešimas) pateikiama išsami informacija apie tai.

 

1-Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).Šiame Privatumo pranešime pateikiame atsakymus į svarbiausius klausimus – kaip renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Prašome atidžiai susipažinti su šia svarbia informacija ir laikas nuo laiko apsilankyti mūsų interneto puslapyje adresu https://ltgcargo.lt ir perskaityti ten skelbiamą naujausią Privatumo pranešimo versiją.

AB „LTG Cargo", juridinio asmens kodas: 304977594, registruotos buveinės adresas: Geležinkelio g. 12, 02100 Vilnius, el. pašto adresas: [email protected], telefono Nr.: (8 5) 2692745.

Nr.

Kodėl renkame informaciją apie Jus?

Kokią informaciją apie Jus renkame?

Kodėl turime teisę rinkti Jūsų pateiktą informaciją?

Kiek laiko naudojame ar saugome informaciją apie Jus?

3.1.

Sudarome ir vykdome su Jumis sutartis, vykdome su tuo susijusias mokestines prievoles

 

Vardas ir pavardė, asmens kodas ir (ar) gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, įgaliojimas, įgaliojimo galiojimo laikas ir numeris, parašas, ryšys su atstovaujamu asmeniu, atstovaujamas asmuo, pareigos, mokėtojo kodas, atsiskaitymo informacija, atsiskaitymo laikotarpis, įsiskolinimų informacija, banko sąskaitos numeris, sutartis, jos papildymai, pakeitimai ir priedai, priėmimo-perdavimo aktai, sudarymo datos, sutarties numeris, sutarties sudarymo ir vykdymo vieta, informacija apie sutarties vykdymą, sutarties nutraukimo informacija, Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas ir, kiek tai susiję su sutarties vykdymu, komunikacija su Jumis, kita informacija, kuri gali būti reikalinga tinkamam sutarties vykdymui

Sudarome su Jumis sutartį ir vykdome sutartinius įsipareigojimus (BDAR 6 str. 1 d. b p.), privalome rinkti informaciją pagal įstatymus (BDAR 6 str. 1 d. c p.)

Sutarties galiojimo metu

 

3.2.

Palaikome santykius su Jūsų atstovaujamais fiziniais ar juridiniais asmenimis

Vardas ir pavardė, asmens kodas ir (ar) gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, įgaliojimas, įgaliojimo galiojimo laikas ir numeris, parašas, ryšys su atstovaujamu asmeniu, atstovaujamas asmuo, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, prisijungimo prie mūsų sistemų vardas, visa informacija, kurią Jūs pateikiate Bendrovei (pvz., informacija apie Jūsų atstovaujamą asmenį, sudarytas sutartis ir pan.) ir, kiek tai susiję su sutarties vykdymu, komunikacija su Jumis, kita informacija, kuri gali būti reikalinga tinkamam sutarties vykdymui

Turime teisėtą interesą (palaikyti santykius su Jūsų atstovaujamais asmenimis) (BDAR 6 str. 1 d. f p.)

 

Sutarties galiojimo metu

3.3.

Informuojame Jus apie Jums aktualias Bendrovės paslaugas

Vardas ir pavardė, pareigos, telefono numeris, adresas, atstovaujama organizacija, elektroninio pašto adresas

Sutinkate su tuo, kad naudosime informaciją apie Jus (BDAR 6 str. 1 d. a p., LR elektroninių ryšių įstatymo 69 str. 1 d.) arba esate pirkę prekių arba paslaugų iš mūsų (LR elektroninių ryšių įstatymo 69 str. 2 d.)

2 metus nuo sutikimo davimo arba santykių su Jumis pasibaigimo, nebent per šį laikotarpį išreikštumėte nesutikimą

 

3.4.

Pateikiate mums prašymą, pasiūlymą ar skundą

Vardas ir pavardė, elektroninio pašto adresas, valstybė, telefono numeris, užklausos tema, užklausos gavimo laikas, užklausos turinys, užklausos priedai, atsakymas į užklausą

Turime Jūsų sutikimą (BDAR 6 str. 1 d. a p.), privalome rinkti informaciją pagal įstatymus (BDAR 6 str. 1 d. c. p., LR geležinkelių transporto kodekso 29 str. 1d., 29 3 str. 5 d.), turime teisėtą interesą (išnagrinėti Jūsų užklausas, prašymus ar skundus) (BDAR 6 str. 1 d. f p.)

1 metus po paskutinio kreipimosi

 

3.5.

Įrašinėjame pokalbius telefonu tam, užtikrintume teikiamų paslaugų kokybę, suteiktume tikslią informacija apie teikiamas paslaugas ir teiktume konsultacijas, išnagrinėtume užklausas, skundus ir prašymus.

Telefono numeris, telefoninių pokalbių įrašai ir pokalbių metu pateikti duomenys

Turime teisėtą̨ interesą (užtikrinti klientų aptarnavimo kokybę,teikti tikslią informaciją apie teikiamas paslaugas ir konsultuoti, užtikrinti tinkamą klientų aptarnavimo kokybę, išnagrinėti prašymus, užklausas ar skundus BDAR 6 str. 1 d. f p.)

1 metus po pokalbio su Jumis

3.6.

Užtikriname Jūsų sveikatos, gyvybės ir patikėjimo teise bei Bendrovės nuosavybės teise valdomo turto saugumą – tais atvejais, kai esate filmuojamose Bendrovės patalpose, jų prieigose, geležinkelių pervažose, stotyse, ir jų prieigos teritorijose

Vaizdo medžiaga (tam tikrais atvejais vaizdas įrašomas kartu su garsu)

Turime teisėtą interesą (turto ir asmenų saugumas) (BDAR 6 str. 1 d. f p.)

Nuo 5 iki 30 parų (priklauso nuo įrenginio)
(geležinkelio pervažose – iki 3 mėn.)

 

3.7.

Galime dalyvauti su Jumis susijusiuose teisiniuose procesuose

Visa šiame Privatumo pranešime paminėta informacija, Jums siųsti dokumentai ir jų priedai, Jūsų pateikti dokumentai ir jų priedai, procesiniai dokumentai, teismų nutartys, nutarimai, sprendimai

Turime teisėtą interesą (apginti Bendrovės teises teisiniuose procesuose) (BDAR 6 str. 1 d. f p.)

10 metų po sutarties su Jumis pasibaigimo arba 10 metų po teisinių procesų pasibaigimo

 

Informacija apie nusikalstamas veikas ir apkaltinamuosius nuosprendžius

Duomenys yra reikalingi tam, kad galėtume pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus (BDAR 9 str. 2 d. f p.)

3.8.

Tiriame geležinkelių transporto katastrofas, eismo įvykius ar riktus

Geležinkelių transporto katastrofos, eismo įvykio ar rikto liudytojo: vardas, pavardė, per geležinkelių transporto katastrofą, eismo įvykį ar riktą nukentėjusio asmens  vardas, pavardė, lytis, amžius, blaivumas, asmens veiksmai, geležinkelių transporto katastrofos, eismo įvykio ar rikto kaltininko vardas, pavardė ir visa kita informacija, kurią privalome tvarkyti pagal LR susisiekimo ministro 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3-531(1.5 E) patvirtintų Pranešimų apie geležinkelių transporto katastrofas, eismo įvykius ir riktus teikimo, geležinkelių transporto katastrofų, eismo įvykių ir riktų tyrimo ir jų padarinių likvidavimo nuostatų 2 priedą.

Privalome rinkti informaciją pagal įstatymus (BDAR 6 str. 1 d. c p., LR susisiekimo ministro 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3-531(1.5 E) patvirtinti Pranešimų apie geležinkelių transporto katastrofas, eismo įvykius ir riktus teikimo, geležinkelių transporto katastrofų, eismo įvykių ir riktų tyrimo ir jų padarinių likvidavimo nuostatai)

10 metų po geležinkelių transporto katastrofos, eismo įvykio ar rikto

3.9.

Užtikriname efektyvų ir saugų mūsų interneto svetainės  veikimą 

IP adresas, operacinės sistemos versija, įrenginio, kurį naudojate, parametrai, sesijos pradžios laikas ir trukmė, užklausų terminai, kuriuos įvedate mūsų svetainėje, ir bet kokia informacija, saugoma naudojant slapukus, taikomus Jūsų įrenginyje (plačiau apie naudojamus slapukus Privatumo pranešimo 11 punkte).

Turime teisėtą interesą (užtikrinti, kad Bendrovės interneto svetainė veiktų kokybiškai saugiai bei jame apsilankę asmenys rastų jiems aktualią informaciją) (BDAR 6 str. 1 d. f p.)

60 par

3.10.

Pasitikėjimo linijos kanalais pateikiate mums informaciją dėl galimo sukčiavimo, korupcinio, kitokių nusikalstamų veikų, teisės pažeidimų, darbo pareigų pažeidimų.

Jei asmuo teikia informaciją telefonu ne anonimiškai - duomenys nurodyti paties asmens - vardas, pavardė ir kt., teikiamo pranešimo turinys, telefono numeris, iš kurio skambinta, skambučio pradžia, pabaiga, trukmė ir kiti asmens duomenys, jei juos asmuo nurodo teikdamas informaciją.

 

Jei asmuo informaciją teikią el. paštu arba per interneto svetaines www.litrail.lt, www.ltgcargo.lt – el. pašto adresas ir papildoma informacija, jei asmuo teikia informaciją ne anonimiškai -  vardas, pavardė, telefono numeris, pranešimo turinys.

Turime teisėtą interesą (vykdyti sukčiavimo, korupcinio, kitokių nusikalstamų veikų, teisės pažeidimų, darbo pareigų ir kitų pažeidimų prevenciją - užkirsti kelią daromoms veikoms, imtis priemonių veikoms ateityje išvengti ir pan.) (BDAR 6 str. 1 d. f p.)

1 metus nuo informacijos gavimo dienos

3.11.

Pateikiate prašymą įgyvendinti duomenų subjekto teises numatytas BDAR ir užtikriname prašymo įgyvendinimo vykdymą 

Priklausomai nuo to, kokius asmens duomenis pateikiate: vardas, pavardė, telefono numeris, adresas, gimimo data, el. pašto adresas, tabelio numeris, juridinio partnerio kodas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, prašymas dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, prašymo data, prašymo vieta, nurodytas atsakymo į prašymą pateikimo būdas, prašymo turinys ir kita informacija, pateikta duomenų subjekto prašyme, atsakymas duomenų subjektui, kita informacija, susijusi su duomenū subjekto teisių įgyvendinimu.

Turime teisinę prievolę (užtikrinti duomenų subjektų teisių įgyvendinimą - BDAR III skyrius)

Prašymai saugomi 5 metus nuo atsakymo pateikimo dienos.

 

Prašome peržiūrėti atsakymą į 3 punktą aukščiau – privalote pateikti tą informaciją apie Jus, kuri yra būtina tam, kad:

4.1.  sudarytume su Jumis sutartis ir įvykdytume sutartinius įsipareigojimus (3.1 tikslu);

4.2. sudarytume sutartis su Jūsų atstovaujamais asmenimis ir įvykdytume sutartinius įsipareigojimus (3.2 tikslu).

Jums nepateikus 3.1 ir 3.2 punktuose nurodytos informacijos, negalėsime su Jumis ir/ar Jūsų atstovaujamais asmenimis sudaryti sutarčių ir vykdyti sutartinių įsipareigojimų.

Didžiąją dalį informacijos pateikiate Jūs pats, tačiau dalį informacijos galime gauti iš:

5.1. Akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai" (visais 3 punkte nurodytais tikslais).

5.2. Juridinių asmenų, kuriuos atstovaujate ar kuriuose esate įdarbintas (3.2 punkte nurodytu tikslu);

5.3. AB „Lietuvos paštas" (3.1 punkte nurodytais tikslu)

5.4. VĮ Registrų centras (3.1, 3.2 punktuos nurodytais tikslais)

Su Jumis susijusią informaciją perduodame ar dalinamės su partneriais, paslaugų teikėjais, taip pat  toliau išvardytiems subjektams tik tada, kai tai būtina ir leidžiama pagal galiojančius įstatymus, taip pat dėl 3 punkte išvardytų priežasčių:

6.1. AB LTG Cargo motininei bendrovei AB „Lietuvos geležinkeliai" ir jos dukterinėms bendrovėms (duomenys gali būti perduodami visais 3 punkte nurodytais tikslais);

6.2. bankams, vykdantiems atsiskaitymo operacijas (duomenys perduodami 3.1 ir 3.2 punktuose nurodytais tikslais);

6.3. teismams, priežiūros, teisėsaugos ir kitoms valstybės institucijoms (duomenys gali būti perduodami visais 3 punkte nurodytais tikslais);

6.4. advokatams, notarams, antstoliams, auditoriams, konsultantams, informacinių technologijų priežiūros paslaugų teikėjams, elektroninių ryšių paslaugų teikėjams, draudimo bendrovėms, archyvavimo paslaugas ir kitas paslaugas Bendrovei teikiančioms bendrovėms (duomenys gali būti perduodami visais 3 punkte nurodytais tikslais).

Dauguma atvejų asmens duomenys tvarkomi ir perduodami Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės2 teritorijoje, tačiau esant būtinumui dėl tam tikrų paslaugų teikimo, duomenys gali būti perduodami ir tvarkomi už minėtų teritorijų ribų, kai yra laikomasi tinkamo lygio asmens duomenų apsaugos. Kai tai leidžia teisės aktai ir to reikia dėl priežasčių, nurodytų šio Privatumo pranešimo 6 punkte, informaciją apie Jus atskleidžiame:

7.1. remdamiesi Europos Komisijos sprendimu dėl tinkamumo, reiškiančiu, kad Europos Komisija pripažino valstybę, kurioje yra įsisteigęs ir (ar) vykdo veiklą trečiasis asmuo, kaip užtikrinančią tinkamą asmens duomenų apsaugos lygį;

7.2. su trečiuoju asmeniu esame pasirašę sutartį, paremtą Europos Komisijos patvirtintomis Standartinėmis sutarčių sąlygomis;

7.3. esame gavę Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos leidimą;

7.4. pasinaudoję, jeigu tai įmanoma, kitomis galimomis asmens duomenų apsaugos priemonėmis bei nukrypti leidžiančiomis nuostatomis.

 

2-Europos Ekonominę Erdvę sudaro visos Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija.

BDAR ir kiti teisės aktai suteikia Jums teises, numato atvejus, kada galite jomis pasinaudoti, tvarką, kurios turite laikytis, taip pat išimtis, kokiais atvejais negalite pasinaudoti suteiktomis teisėmis. Kai leidžia teisės aktai, Jūs galite:

8.1. susipažinti su savo asmens duomenimis, t.y. gauti pranešimą, patvirtinantį, ar LTG Cargo tvarko Jūsų asmens duomenis, ir, jei tvarko, prašyti susipažinti su tvarkomais duomenimis ir su jais susijusia informacija;

8.2. pateikti mums prašymą ištaisyti netikslią, neteisingą naudojamą informaciją arba ją papildyti, kai ji nėra išsami;

8.3. pateikti mums prašymą ištrinti informaciją apie Jus, kurią turime, jeigu ją naudojame neteisėtai;

8.4. pateikti mums prašymą apriboti turimos informacijos apie Jus tvarkymą, kai ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;

8.5. pareikšti nesutikimą dėl duomenų naudojimo, kai Jūsų duomenis tvarkome siekdami teisėtų LTG Cargo ir (ar) trečiųjų asmenų interesų;

8.6. pateikti mums prašymą perkelti (gauti) duomenis, kuriuos mums pateikėte pagal sutartį ar duodamas sutikimą dėl duomenų tvarkymo ir kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis  bendrai naudojama elektronine forma;

8.7. nesutikti, kad Jums būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, įskaitant profiliavimą, jei toks sprendimų priėmimas gali turėti teisines pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį Jums;

8.8. atšaukti mums duotus sutikimus dėl informacijos apie Jus naudojimo, kai duomenis naudojame remdamiesi Jūsų pateiktu sutikimu;

8.9. pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma valstybėje narėje, kurioje yra Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas BDAR pažeidimas ir kreiptis dėl teisminių teisių gynimo priemonių.Lietuvos Respublikoje priežiūros institucija yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius; tel. (8 5) 271 2804, 279 1445; el. paštas: [email protected]).

Norėdamas įgyvendinti šio Privatumo pranešimo 8 punkte nurodytas savo teises, turite:

9.1. asmeniškai pristatyti prašymą įgyvendinti duomenų subjekto teises (toliau – Prašymas)3 į Bendrovės būstinę arba duomenų apsaugos pareigūnui šio Privatumo pranešimo 13 punkte nurodytais adresais (kartu su Prašymu reikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą);

9.2. išsiųsti Bendrovei arba duomenų apsaugos pareigūnui Prašymą šio Privatumo pranešimo 13 punkte nurodytais pašto adresais (prie Prašymo turi būti pridėta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka);

9.3. pateikti Bendrovei arba duomenų apsaugos pareigūnui Prašymą šio Privatumo pranešimo 13 punkte nurodytais elektroninio pašto adresais (prašymas, teikiamas elektroniniu paštu, turi būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu).

 

3-Rekomenduojama naudoti Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teises forma pateikiama čia.

Bendrovė gali Jus profiliuoti statistikos tikslais, taip pat, kad užkirstume nepageidaujamų rinkodaros pasiūlymų siuntimą, Jus priskiriame kategorijoms pagal sutarties sudarymo datą, sutarties galiojimo terminą, sutarties statusą.

Taip, mes naudojame slapukus, kaip nurodyta lentelėje žemiau. Slapukai yra maži tekstiniai failai, saugomi Jūsų įrenginio (pvz., kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklėje, kai Jūs naršote interneto svetainėse. Kitos technologijos, įskaitant duomenis, kuriuos saugome jūsų naršyklėje ar įrenginyje, su jūsų įrenginiu susijusius identifikatorius ir kitą programinę įrangą, gali būti naudojamos panašiais tikslais. Slapukai naudojami plačiai, kad svetainės veiktų arba veiktų geriau ir veiksmingiau.

Pavadinimas

Laikotarpis

Tikslas

GUEST_LANGUAGE_ID

1 metai

Saugoti informaciją apie lankytojo puslapio kalbos nuostatas

JSESSIONID

Iki sesijos pabaigos

Saugoti sesijos duomenis, būtinus svetainės funkcionalumui užtikrinti ir lankytojo sesijai palaikyti

__utma

2 metus

Saugoti informaciją apie lankytojų apsilankymų puslapyje skaičių

__utmb

1 diena

Saugoti informaciją apie puslapio atvėrimo laiką

__utmc

Iki sesijos pabaigos

Iki kol Jūs jį ištrinsite

Saugoti informaciją apie puslapio užvėrimo laiką

__utmt

1 metai

Saugoti informaciją apie puslapio turinio atsiuntimo laiką

__utmz

6 mėn.

Saugoti informaciją, ar lankytojas puslapį aplankė pasinaudodamas paieškos funkcija, ar sužinojo apie puslapį iš kitų šaltinių

COMPANY_ID

Iki sesijos pabaigos

Suteikti ir saugoti lankytojo naudotojo ID, kad vienas lankytojas nuo kito galėtų būti tinkamai atskirti

ID, USER_UUID

Iki sesijos pabaigos

Iki kol Jūs jį ištrinsite

Saugoti lankytojo ID informaciją automatinio prisijungimo funkcionalumo palaikymui

__cfduid

1 mėn.

Saugoti lankytojo identifikacijos informaciją kibernetinės apsaugos platformoje cloudflare.com

Cookieconsent_status

1 metai

Saugoti informacija apie tai, ar buvo parodytas slapukų pranešimas

 

Savo naršyklę galite sukonfigūruoti taip, kad atsisakytumėte kai kurių ar visų slapukų ar kad būtų prašoma Jūsų leidimo prieš juos priimant. Atkreipkite dėmesį, kad trindami slapukus arba išjungdami slapukų naudojimą ateityje, galite nepasiekti tam tikrų mūsų interneto puslapio dalių ar funkcijų. Informaciją apie tai, kaip galite pakeisti savo naršyklės nustatymus, rasite apsilankę www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie trečiųjų šalių slapukus ir valdymo galimybes, skaitykite šių trečiųjų šalių slapukų pranešimus.

Jei turite klausimų, pastabų ar skundų dėl to, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus, ar norite įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises galite kreiptis į:

13.1. Bendrovę, adresu: Geležinkelio g. 12, 02100 Vilnius, tel. (8 5) 2692745, el. p. [email protected];

13.2. Duomenų apsaugos pareigūną, adresu: Prūsų g. 1 Vilnius, el. p. [email protected]

_____