Prekinių traukinių formavimo plano (krovinių vežimo maršruto) pakeitimo pagal kliento prašymą derinimo tvarkos atmintinė

Siekdami pagerinti teikiamų paslaugų, susijusių su prekinių traukinių formavimo plano (krovinių vežimo maršruto) pakeitimu pagal kliento prašymą, kokybę, laiku ir tinkamai atlikti minėtas procedūras, maloniai prašome susipažinti su galiojančiais reikalavimais.
Tarptautinio traukinių formavimo plano ir tarpvalstybinių sandūros punktų pakeitimas derinamas su krovinių vežimo procese dalyvausiančiomis geležinkelių administracijomis.

Krovinių vežimo maršrutas keičiamas remiantis Prekinių traukinių formavimo planu ar Vagonų su konteineriais formavimo planu. SMGS važtaraštis įforminamas vadovaujantis Tarptautiniu krovinių vežimo geležinkeliais susitarimu (SMGS).

Prekinių traukinių formavimo plane ar Vagonų su konteineriais formavimo plane nustatyta vagono vežimo tvarka gali būti pakeista pagal krovinio siuntėjo, gavėjo ar ekspeditoriaus (toliau - klientas) prašymą (žr. priede).
Fiziniai ir juridiniai asmenys, pageidaujantys vežti krovinius iš Lietuvos Respublikos geležinkelio stočių į kitų valstybių stotis ne pagal Prekinių traukinių formavimo planą ar Vagonų su konteineriais formavimo planą, pateikia prašymą pakeisti krovinio vežimo maršrutą. Juridiniai asmenys prašymus įformina įmonės firminiame blanke, kurį pasirašo įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Fiziniai asmenys nurodo vardą, pavardę, asmens kodą ir gyvenamosios vietos adresą. Prašymas perduodamas elektroniniu paštu [email protected]
Vienas krovinio vežimo maršruto pakeitimo periodas gali būti ne ilgesnis nei 3 kalendoriniai mėnesiai.
Vienas krovinio vežimo maršruto pakeitimo suderinimo prašymas teikiamas kroviniui vežti iš vienos pradinės geležinkelio stoties į vieną galinį geležinkelį per vieną tarpvalstybinį sandūros punktą. Kai į galinį geležinkelį vagonai įvežami per skirtingus tarpvalstybinius sandūros punktus, kiekvienam krovinio vežimo maršruto pakeitimo suderinimui teikiamas atskiras prašymas.
Krovinio vežimo maršruto, nustatyto Prekinių traukinių formavimo plane ar Vagonų su konteineriais formavimo plane, pakeitimas derinamas su:

  • GTT - kai pateikiama viena paraiška vežti iki trijų vagonų (imtinai) per mėnesį į vieną galinį geležinkelį per vieną tarpvalstybinį sandūros punktą;
  • GTT ir krovinio vežimo procese dalyvaujančiais geležinkeliais - kai pateikiama viena paraiška vežti daugiau nei tris vagonus per mėnesį į vieną galinį geležinkelį per vieną tarpvalstybinį sandūros punktą.

Geležinkelių administracijų pateiktas krovinio vežimo maršruto pakeitimo paraiškas, GTT įformina per 10 darbo dienų.
Apie leidimą siųsti krovinį pakeistu maršrutu GTT informuoja krovinio vežime dalyvausiančias geležinkelių administracijas, o geležinkelių administracijos - pradines geležinkelio stotis ir klientą.
Gavęs GTT pranešimą apie krovinio maršruto pakeitimo suderinimą, „LTG CARGO" atsakingas darbuotojas rengia pranešimą pradinei (krovinio pakrovimo) geležinkelio stočiai ir klientui. Pranešimas talpinamas IS „e-Krovinys" Operatyvios informacijos modulyje.
Gavęs neigiamą GTT pranešimą dėl krovinio maršruto pakeitimo, „LTG CARGO" atsakingas darbuotojas raštu informuoja klientą apie gautą neigiamą atsakymą.
Pakeitus krautų vagonų siuntimo maršrutą, tušti inventorinio parko vagonai grąžinami per tuos pačius tarpvalstybinius sandūros punktus, per kuriuos jie buvo vežami krauti.
Jeigu buvo pakeista pakrautų privačių prekinių vagonų važiavimo kryptis, tai ir tuščių vagonų grąžinimas privalomas per tuos pačius tarpvalstybinius sandūros punktus, išskyrus tuos atvejus, kai vagono savininkas ar jo įgaliotas asmuo važtos dokumentuose nurodo kitos krypties galinę stotį.


Jei turi klausimų, maloniai prašome kreiptis į „LTG Cargo" klientų konsultavimo centrą numeriu +370 5 202 1515 arba el. paštu [email protected].

 

Tikimės ilgo ir sėkmingo bendradarbiavimo!

 

Atnaujinta 2021-07-30