Spółka akcyjna (AB) „LTG CARGO"

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ostatnia aktualizacja w dniu 2 października 2020 r.

Spółka akcyjna (AB) „LTG Cargo" (zwana dalej – „LTG Cargo" lub „Spółka", lub po prostu „my") chroni informacje o Tobie podczas przetwarzania danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem Unii Europejskiej o Ochronie Danych Osobowych (dalej – RODO[1]) i innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Niniejsza Polityka prywatności LTG Cargo (dalej – „Polityka prywatności") zawiera szczegółowe informacje na ten temat.[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 W niniejszej Polityce prywatności udzielamy odpowiedzi na kluczowe pytania – w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i przechowujemy informacje o Tobie. Prosimy o uważne przeczytanie tych ważnych informacji i od czasu do czasu odwiedzanie naszej strony internetowej pod adresem  https://cargo.litrail.lt i o przeczytanie tam najnowszej wersji Polityki prywatności.

Spółka akcyjna (AB) „LTG Cargo", kod podmiotu prawnego: 304977594, zatwierdzony adres siedziby: ul. Geležinkelio 12, Wilno, e-mail:  [email protected], Nr telefonu: (8 5) 2692745.

Nr.

Dlaczego zbieramy informacje o Tobie?

Jakie informacje o Tobie zbieramy?

Dlaczego mamy prawo zbierać podane przez Ciebie informacje?

Jak długo używamy lub przechowujemy informacje o Tobie?

3.1.

Zawieramy z Tobą umowy, wypełniamy zobowiązania umowne i związane z nimi zobowiązania podatkowe

 

Imię i nazwisko, osobisty kod identyfikacyjny i / lub data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, pełnomocnictwo, okres ważności i numer pełnomocnictwa, podpis, kontakt z osobą reprezentowaną, osoba reprezentowana, stanowisko, kod płatnika, dane rozliczeniowe, okres rozliczeniowy, informacje o zadłużeniu, numer rachunku bankowego, umowa, uzupełnienia, zmiany i załączniki, akty przejęcia-przekazania, daty zawarcia, numer umowy, miejsce zawarcia i wykonania umowy, informacje o wykonaniu umowy, informacje o wypowiedzeniu umowy, wypis z Centralnej Bazy Rejestru Nieruchomości oraz w zakresie wykonania umowy, komunikację z Tobą, inne informacje, które mogą być wymagane do prawidłowego wykonania umowy

Zawieramy z Tobą umowę i wypełniamy nasze zobowiązania umowne (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

 

Mamy obowiązek zbierać informacje zgodnie z prawem (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

W czasie trwania umowy

 

3.2.

Utrzymujemy relacje z osobami fizycznymi lub prawnymi, które reprezentujecie

Imię, nazwisko, PESEL i / lub data urodzenia, adres zamieszkania, pełnomocnictwo, okres i numer ważności pełnomocnictwa, podpis, kontakt z osobą reprezentowaną, osoba reprezentowana, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail, dane podłączenia do naszych systemów, wszelkie informacje, które przekazujesz spółce (np. informacje o osobie, którą reprezentujesz, zawartych umowach itp.) oraz w zakresie realizacji umowy komunikację z Tobą, inne informacje, które mogą być wymagane do prawidłowego wykonania umowy

Mamy uzasadniony interes (utrzymywanie relacji z osobami, które reprezentujecie) (art. 6 ust. 1 lit. F) RODO) 

 

W czasie trwania umowy

3.3.

Informujemy / pytamy Cię o usługach Spółki, które są Ci aktualne

Imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres, reprezentowana organizacja, adres e-mail

Zgadzasz się, że będziemy wykorzystywać informacje o Tobie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, art. 69 ust. 1 ustawy o łączności elektronicznej Republiki Litewskiej) lub kupiliście od nas towary lub usługi (art. 69 ust. 2 ustawy o łączności elektronicznej Republiki Litewskiej)

5 lat od dnia wyrażenia zgody lub zakończenia stosunku z Tobą, chyba że w tym okresie zgłosisz sprzeciw

 

3.4.

Gdy przekazujesz nam prośbę, sugestię lub skargę

Imię i nazwisko, adres e-mail, kraj, numer telefonu, temat wniosku, godzina wpłynięcia wniosku, treść wniosku, załączniki do wniosku, odpowiedź na wniosek 

Mamy Twoją zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

 

Mamy uzasadniony interes (przeanalizować Twoje zapytanie, wniosek lub skargę) (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)  

1 rok od ostatniego przekazania

 

3.5.

Nagrywamy rozmowy telefoniczne w celu zapewnienia jakości obsługi i prawidłowego świadczenia usług

Numer telefonu, zapisy rozmów telefonicznych oraz dane podawane podczas rozmów

Mamy prawnie uzasadniony interes (zapewnić jakość obsługi klienta, zebrać dowody na spór w razie jego powstania) (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

1 rok po rozmowie z Tobą

3.6.

Zapewniamy ochronę Twojego i mienia Spółki, staramy się zapobiegać przestępstwom, kontrolujemy i informujemy o nich w odpowiednim czasie

Wideo (w niektórych przypadkach obraz jest nagrywany wraz z dźwiękiem)

Mamy prawnie uzasadniony interes (bezpieczeństwo mienia i osób) (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

 

Do 30 dni

 

3.7.

Badamy wypadki kolejowe, wypadki drogowe lub incydenty drogowe

Świadka wypadku kolejowego, wypadku drogowego lub incydentu: imię, nazwisko, płeć, wiek, trzeźwość, działania osoby poszkodowanej w wypadku kolejowym, zdarzenia lub incydentu komunikacyjnego, imię, nazwisko oraz wszelkie inne informacje o sprawcy katastrofy, wypadku lub zdarzenia drogowego w transporcie kolejowym, które musimy rozpatrzyć zgodnie ze złożeniem Obwieszczeń o katastrofach, wypadkach i incydentach w transporcie kolejowym zatwierdzonych Zarządzeniem Nr 3-531 (1.5 E) Ministra Transportu i Komunikacji Republiki Litewskiej z dnia 23 grudnia 2015 r., załącznik nr 2 do przepisów o badaniu i usuwaniu wypadków, zdarzeń i incydentów kolejowych. 

Musimy zbierać informacje zgodnie z prawem (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, Zarządzenie nr 3-531 (1.5 E) Ministra Transportu i Komunikacji Republiki Litewskiej z dnia 23 grudnia 2015 r. w celu zatwierdzenia Regulaminu zgłaszania wypadków, zdarzeń i incydentów kolejowych, badania wypadków, zdarzeń i incydentów kolejowych oraz usuwanie ich skutków)

10 lat od wypadku kolejowego, wypadku komunikacyjnego lub awarii

3.8.

Zapewniamy wydajne i bezpieczne działanie naszej strony internetowej i staramy się wiedzieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z usług, które oferujemy, abyśmy mogli je ulepszać i tworzyć nowe

Adres IP, wersja systemu operacyjnego, ustawienia urządzenia, z którego korzystasz, godzina rozpoczęcia i czas trwania sesji, warunki zapytań, które wpisujesz na naszej stronie internetowej oraz wszelkie informacje przechowywane za pomocą plików cookies zastosowane na Twoim urządzeniu (więcej o stosowanych plikach cookie w punkcie 11 Polityki prywatności).

Mamy prawnie uzasadniony interes (monitorowanie jakości naszych usług, ulepszanie i tworzenie nowych usług, dbanie o to, aby strona internetowa Spółki działała w sposób wysokiej jakości, bezpieczny oraz aby osoby ją odwiedzające znajdowały odpowiednie informacje) (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

60 dni

3.9.

Możemy brać udział w postępowaniach sądowych, które są związane z Tobą

Wszystkie informacje wymienione w niniejszej Polityce prywatności, dokumenty przesłane do Ciebie i ich załączniki, dokumenty przesłane przez Ciebie i ich załączniki, dokumenty procesowe, nakazy sądowe, orzeczenia, decyzje

Mamy prawnie uzasadniony interes (obrona praw Spółki w postępowaniu sądowym) (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

10 lat po wygaśnięciu umowy z Tobą lub 10 lat po zakończeniu postępowania sądowego

 

Specjalne kategorie danych osobowych

Dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych (art. 9 ust. 2 lit. f) RODO)

 

Prosimy zapoznać się z odpowiedzią na punkt 3 powyżej – należy podać te informacje o sobie, które są do tego niezbędne:

    4.1 aby zawrzeć z Tobą umowy i wypełniać zobowiązania umowne (dla celu 3.1);

    4.2. aby zawrzeć umowy z osobami, które reprezentujesz i wypełniać zobowiązania umowne (dla celu 3.2).

Jeśli nie podasz informacji określonych w punktach 3.1 i 3.2, nie będziemy mogli zawierać umów i wykonywać zobowiązań umownych z Wami i / lub osobami, które reprezentujesz.

Większość informacji jest dostarczana przez Ciebie, ale możemy uzyskać niektóre informacje od:

   5.2. Podmiotów prawnych, które reprezentujesz lub przez które jesteś zatrudniony (w celu określonym w pkt. 3.2);

   5.3. Spółki akcyjnej (AB) „Lietuvos geležinkeliai" (do wszystkich celów, o których mowa w pkt 3).

Informacje, które Cię dotyczą, będziemy przekazywać następującym podmiotom tylko wtedy, gdy będzie to konieczne i dozwolone przez obowiązujące prawo oraz z powodów określonych w punkcie 3:

   6.1. Spółki akcyjnej (AB) „LTG Cargo" spółce macierzystej spółce akcyjnej (AB) „Lietuvos Geležinkeliai" i jej spółkom zależnym (dane mogą być przekazywane do wszystkich celów określonych w pkt 3)

   6.2. Bankom dokonującym operacji rozrachunkowych (dane przekazywane są w celach określonych w pkt. 3.1 i 3.2);

   6.3. Sądom, organom nadzorczym, organom ścigania i innym instytucjom państwowym (dane mogą być przekazywane we wszystkich celach określonych w punkcie 3);

   6.4. Informacje przekazywane są prawnikom, notariuszom, komornikom, biegłym rewidentom, konsultantom, dostawcom usług informatycznych, dostawcom usług łączności elektronicznej, firmom ubezpieczeniowym, firmom świadczącym usługi archiwizacyjne i inne usługi na rzecz Spółki (dane mogą być przekazywane we wszystkich celach określonych w pkt 3).

W większości przypadków dane osobowe są przetwarzane i przekazywane na terenie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ale tam, gdzie jest to niezbędne do świadczenia niektórych usług, dane mogą być przekazywane i przetwarzane poza te terytoria, pod warunkiem przestrzegania odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. Jeśli jest to dozwolone przez prawo oraz z powodów określonych w punkcie 6 niniejszej Polityki prywatności, ujawniamy informacje o Tobie:

7.1.      Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności, co oznacza, że ​​Komisja Europejska uznała kraj, w którym osoba trzecia ma siedzibę i / lub działa, jako zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych osobowych;

7.2.      Podpisaliśmy umowę ze stroną trzecią na podstawie Standardowych Warunków zatwierdzonych przez Komisję Europejską;

7.3.      Otrzymaliśmy zgodę Państwowego Inspektoratu Ochrony Danych;

Korzystając, w miarę możliwości, z innych możliwych środków ochrony danych osobowych i odstępstw.

 

RODO i inne przepisy zapewniają prawa, przypadki, w których możesz z nich skorzystać, procedury, których musisz przestrzegać, oraz wyjątki, w których nie możecie korzystać z tych praw. Jeśli jest to dozwolone przez prawo, macie prawo:

8.1.     o dostęp do swoich danych osobowych, tj. otrzymać powiadomienie potwierdzające, czy spółka akcyjna (AB) „LTG Cargo" przetwarza Twoje dane osobowe, a jeśli tak, zażądać dostępu do przetwarzanych danych i związanych z nimi informacji;

8.2.  zwrócić się do nas o poprawienie niedokładnych, błędnych informacji lub ich uzupełnienie, gdy są niekompletne;

8.3.  zażądać usunięcia informacji, które posiadamy o Tobie, jeśli wykorzystujemy je nielegalnie;

8.4.  zwrócić się do nas z żądaniem ograniczenia przetwarzania dostępnych informacji o Tobie, gdy kwestionujesz prawidłowość danych lub sprzeciwiasz się przetwarzaniu, nie wyrażasz zgody na usunięcie swoich danych przetwarzanych niezgodnie z prawem lub potrzebujesz danych do wysunięcia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych;

8.5.  wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania danych, gdy przetwarzamy Twoje dane w ramach realizacji prawnie uzasadnionych interesów spółki akcyjnej (AB) „LTG Cargo" i (lub) osób trzecich;

8.6.  złożyć do nas żądanie przeniesienia (otrzymania) danych, które nam przekazaliście w ramach umowy lub zgody na przetwarzanie danych i które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany przez udostępnioną formę elektroniczną;

8.7.  odmówić poddania się w pełni zautomatyzowanej decyzji, w tym profilowaniu, jeżeli takie podjęcie decyzji może powodować Ci skutki prawne lub podobne istotne skutki;

8.8.  cofnąć udzielone nam zgody na wykorzystanie informacji o Tobie, gdy wykorzystujemy te dane na podstawie Twojej zgody;

8.9.  złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym macie miejsce zamieszkania lub w którym popełniono podejrzewane naruszenie RODO, i wystąpić o środki prawne.

Aby skorzystać ze swoich praw wynikających z punktu 8 niniejszej Polityki prywatności, musisz:

9.1.  osobiście złożyć wniosek o realizację praw osoby, której dane dotyczą (dalej – Wniosek)[1] do siedziby Spółki lub do Inspektora Ochrony Danych pod adresami wskazanymi w punkcie 13 niniejszej Polityki prywatności (do wniosku należy dołączyć dokument tożsamości);

9.2.  wysłać Wniosek do Spółki lub Inspektora Ochrony Danych na adresy pocztowe wskazane w punkcie 13 niniejszej Polityki prywatności (do wniosku należy dołączyć kopię dokumentu tożsamości poświadczoną notarialnie lub w inny sposób określony w aktach prawnych);

9.3.  przesłać Wniosek do Spółki lub Inspektora Ochrony Danych na adresy e-mail podane w punkcie 13 niniejszej Polityki prywatności (wniosek przesłany pocztą elektroniczną musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym).[1] Zaleca się skorzystanie z formularza wniosku o realizację praw osoby, której dane dotyczą. Formularz znajduje się tutaj.

 

Spółka może profilować Cię w celach statystycznych, a także aby zapobiec przesyłaniu niezamówionych ofert marketingowych, klasyfikujemy Cię według daty zawarcia umowy, czasu trwania umowy, statusu umowy.

Tak, używamy plików cookies (ciasteczek), jak pokazano w poniższej tabeli. Pliki cookies to małe pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce Twojego urządzenia (np. komputera, telefonu komórkowego, tabletu) podczas przeglądania stron internetowych. Inne technologie, w tym dane, które przechowujemy w Twojej przeglądarce lub urządzeniu, identyfikatory powiązane z Twoim urządzeniem i inne oprogramowanie, mogą być wykorzystywane do podobnych celów. Pliki cookie są szeroko stosowane, aby strony internetowe działały lub działały lepiej i wydajniej.

Nazwa[A1] [A2]

Okres

Powód

GUEST_LANGUAGE_ID

1 rok

Przechowywać informacje o ustawieniach językowych strony odwiedzającego.

JSESSIONID

Do końca sesji

Przechowywać dane sesyjne niezbędne do zapewnienia funkcjonalności serwisu oraz obsługi sesji odwiedzającego.

__utma

2 lata

Przechowywać informacje o liczbie odwiedzających stronę.

__utmb

1 dzień

Przechowywać informacje o czasie otwarcia strony.

__utmc

Do końca sesji

Dopóki nie usuniesz

Przechowywać informacje o czasie zamknięcia strony.

__utmt

1 rok

Przechowywać informacje o tym, kiedy treść strony została przesłana.

__utmz

6 miesięcy

Przechowywać informacje o tym, czy odwiedzający odwiedził stronę za pomocą funkcji wyszukiwania lub dowiedział się o stronie z innych źródeł.

COMPANY_ID

Do końca sesji

Podać i przechowywać identyfikator użytkownika odwiedzającego, aby można było właściwie odróżnić jednego odwiedzającego od drugiego.

ID, USER_UUID

Do końca sesji

Dopóki go nie usuniesz

Przechowywać informacje o identyfikatorze gościa do obsługi funkcji automatycznego logowania.

__cfduid

1 miesiąc

Przechowywać informacje identyfikacyjne odwiedzających na platformie cyberbezpieczeństwa cloudflare.com.

cookieconsent_status

1 rok

Przechowywać informacje o tym, czy została wyświetlona wiadomość plików cookie.


 

Możesz skonfigurować przeglądarkę tak, aby odrzucała niektóre lub wszystkie pliki cookie lub prosiła o zgodę przed ich zaakceptowaniem. Aby dowiedzieć się, jak zmienić ustawienia przeglądarki, przejdź na stronę internetową: www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie stron trzecich i opcji zarządzania, przeczytaj powiadomienia dotyczące plików cookie stron trzecich.

Jeśli masz pytania, uwagi lub skargi dotyczące sposobu, w jaki zbieramy, wykorzystujemy i przechowujemy informacje o Tobie lub chcesz skorzystać z przysługujących praw jako osoby, której dane dotyczą, możesz skontaktować się z:

13.1.  Spółką, której adres: ul. Geležinkelio 12, Wilno, tel. (8 5) 2692745, e-mail:  [email protected];

13.2.   Inspektorem Ochrony Danych, którego adres: ul. Prūsų 1 Wilno, e-mail: [email protected].