AB LTG Cargo prowadzi działalność zgodnie z zasadą zerowej tolerancji dla korupcji, co oznacza, że​firma nie toleruje przejawów korupcji w żadnej postaci (konflikty interesów, przekupstwo, nadużycie stanowiska, nielegalne przyjmowanie prezentów itp.). Firma działa odpowiedzialnie, przejrzyście, sprawiedliwie i rzetelnie.

Spółka w swojej działalności kieruje się Polityką Antykorupcyjną obowiązującą w grupie kapitałowej spółki macierzystej AB Lietuvos Geležinkeliai, która określa główne cele, zasady i wdrożone środki przeciwdziałania korupcji w grupie kapitałowej. W swojej codziennej działalności i komunikacji pracownicy Spółki kierują się zasadami etycznymi zawartymi w Kodeksie Etyki Pracowników. Od partnerów biznesowych firmy również oczekujemy przejrzystych i uczciwych działań, a te oczekiwania zostały określone w Kodeksie Postępowania Kontrahenta.

Spółka wdrożyła następujące środki zapobiegania korupcji:

Wszelkie aktualne, popełnione lub planowane niezgodne z prawem działania w przedsiębiorstwie, potencjalnie niezgodne z prawem działania lub zaniechania pracowników, przypadki nadużycia stanowiska lub inne działania noszące znamiona przestępstwa korupcyjnego, również propozycje dotyczące środków zapobiegających korupcji można zgłaszać za pośrednictwem ustanowionych w przedsiębiorstwie kanałów Linii zaufania:

  • Telefon zaufania +37052693600;
  • e-mail [email protected];
  • bezpośrednio do pracowników Działu Bezpieczeństwa Biznesowego pod numerami telefonów +37067089080, +37069756505;
  • lub przez wypełnienie formularza.

Informacje o zaobserwowanych przypadkach korupcji można również przekazać Specjalnej Służbie Śledczej Republiki Litewskiej telefonicznie (8 5) 266 3333, przez e-mail [email protected] lub przez zgłoszenie na stronie internetowej www.stt.lt

Zgłoszenia otrzymane przez Linię zaufania rozpatrują uprawnieni pracownicy Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Ryzykiem AB Lietuvos Geležinkeliai. Zgłoszenia są przetwarzane w ciągu 20 dni roboczych od ich wpłynięcia.

Zgłoszenie może być złożone anonimowo, tj. bez podawania imienia, nazwiska i/lub danych kontaktowych. Jeżeli jednak zostaną podane dane kontaktowe oraz oznaczenie, że dana osoba chce być poinformowana o wynikach dochodzenia, zgłaszający zostanie należycie poinformowany o wyniku badania i podjętych decyzjach.

Grupa LTG zapewnia poufność zgłaszającego i przekazanych przez niego danych, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w przepisach prawnych. Dane osobowe zgłaszającego są przechowywane zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.