Vežimo su CIM važtaraščiu nuostatos

 

1999 m. COTIF (Vilniaus. protokolas) LR teisės aktų registre https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0407B4810073

CIM originalas (COTIF B priedas) CIT svetainėje http://www.cit-rail.org/de/gueterverkehr/gesetzgebung

1999 m CIM - lietuvių k., galioja nuo 2008-01-03

ABB-CIM (Allgemeine Beförderungsbedingungen für den internationalen Eisenbahngüterverkeh) originalas CIT svetainėje

http://www.cit-rail.org/de/gueterverkehr/vertragsgrundlagen/

ABB-CIM – Bendrosios tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais sąlygos, galioja nuo 2006 m.

ABB-CIM metrika

GLV-CIM (Handbuch CIM-Frachtbrief) originalas CIT svetainėje http://www.cit-rail.org/de/gueterverkehr/handbuecher

CIM važtaraščio žinynas (GLV-CIM) - lietuvių k., 2019 m.

GLV - CIM žinyno dokumentų rinkinys

 

RID (gefährliche Güter) originalūs leidimai OTIF interneto svetainėje  http://otif.org/en/?page_id=1105

Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės (RID). Įsigalioja 2019 m. sausio 1 d. - lietuvių k.

CUV originalas (COTIF D priedas) CIT svetainėje http://www.cit-rail.org/de/wagenverwendung/?id=554

1999 m. CUV lietuvių k., galioja nuo 2008-01-03, LR teisės aktų registre https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E0D51AC0ED5E

GLW-CUV (Handbuch CUV-Wagenbrief) originalas CIT svetainėje http://www.cit-rail.org/de/wagenverwendung/?id=132

GLW-CUV (Vagono važtaraščio žinynas) lietuvių k., 2019 m.

GLV-CUV dokumentų rinkinys

Krovinių vežimo žinynas (GTM-CIT)

Vagonų vežimo žinynas (GTW-CIT)

 

Vagonų plombavimo vadovo  (Checklist for Sealing Wagons)  originalas CIT svetainėje http://www.cit-rail.org/de/gueterverkehr/handbuecher

 

Papildomos siuntų vežimo 1435 mm vėže (per Mockavą) sąlygos:

siuntų vežimo apribojimai

1435 mm pločio vėžės prekinių vagonų naudojimo sutartis – originalas, UIC svetainė AVV-Webseite

Bendroji prekinių vagonų naudojimo sutartis (AVV)

Bendroji prekinių vagonų naudojimo sutartis (AVV) [2015-10-08 įsak. Nr. 858]

Papildomos siuntų vežimo 1520 mm pločio vėže geležinkelių ir keltų linija Klaipėda – Zasnicas-Mukranas (per Draugystę) sąlygos:

Siuntų vežimo apribojimai

Vagono siuntų vežimo geležinkelių ir keltų linija Zasnicas-Mukranas–Klaipėda tarifas Nr. 6190.00 (DLFT) - lietuvių k.

Vagono siuntų vežimo geležinkelių ir keltų linija Zasnicas-Mukranas–Klaipėda tarifas Nr. 6190.00 (DLFT) - vokiečių k.

 

DIUM (Vienodoji tarptautinio krovinių vežimo atstumų rodyklė) originalai - visų šalių UIC narių -  UIC svetainėje http://www.uic.org/dium

NHM (nhm_2019_def_v1_1.zip de/en/fr – vokiečių, anglų, prancūzų kalbomis, nhm_2019_all_l_v1_1.zip – visų šalių UIC narių kalbomis) originalas UIC interneto svetainėje http://www.uic.org/nhm

Vežėjų ir jiems suteiktų kodų sąrašas (List of numeric codes for carriers in freight traffic), aktualus leidimas CIT interneto svetainėje https://www.cit-rail.org/de/rundschreiben/

Aktualus vežėjų sąrašas (RICS kodai) UIC svetainėje: https://uic.org/support-activities/it/rics?recherche=rics

 

CIT parengti krovinių vežimo dokumentų blankų (Formulare) originalai CIT svetainėje http://www.cit-rail.org/de/gueterverkehr/formulare

 

Kita informacija teisės klausimais (COTIF ir ES teisė, geležinkelių transporto būklė Europoje, CIM ir SMGS atsakomybės reguliavimo instrukcija, CIM/SMGS važtaraščio taikymo, vežant siuntas geležinkeliais Euro-Azijos transporto koridoriais, galimybės) CIT interneto svetainėje http://www.cit-rail.org/de/gueterverkehr/gesetzgebung

Šalių COTIF narių sąrašas OTIF svetainėje: NUORODA