Krovinių priėmimo vežti ir vežimo su CIM važtaraščiu atmintinė

AB „LG CARGO" veža krovinius su CIM važtaraščiu per valstybės sienos perėjimo punktus Mockava – Trakiškės ir Draugystė – Zasnicas-Mukranas iš visų Lietuvos geležinkelių stočių į visų šalių, taikančių COTIF  (žr. BENDROSIOS TAISYKLĖS ), stotis ir priešinga kryptimi. Vadovaujantis CIM teisės nuostatomis atskiros tarptautinio krovinių vežimo procedūros ir sąlygos nustatytos Tarptautinio geležinkelių transporto komiteto (CIT, interneto tinklalapis http://www.cit-rail.org), Tarpvalstybinės tarptautinio geležinkelių susisiekimo organizacijos (OTIF, interneto tinklalapis http://www.otif.ch) arba Tarptautinės geležinkelių Sąjungos (UIC, interneto tinklalapis http://www.uic.org) parengtuose, oficialiai publikuotuose ir AB „LG CARGO" interneto tinklalapyje patalpintuose dokumentuose, kurie galioja visiems tarptautinio krovinių vežimo su CIM važtaraščiu dalyviams ir šių dokumentų nuostatų laikytis privalo ne tik vežėjai (geležinkelių transporto įmonės), bet ir siuntėjai bei siuntų gavėjai. Dokumentai, kuriuose nustatytos bendrosios krovinių vežimo sąlygos, galiojančios visoms šalims COTIF narėms, yra patalpinti AB „LG CARGO" interneto tinklalapyje  ir juos galima rasti pagal nuorodą: BENDROSIOS TAISYKLĖS

      Kai kroviniai vežami su CIM važtaraščiu per valstybės sienos perėjimo punktą Mockava – Trakiškės, turi būti vadovaujamasi ne tik jau minėtais dokumentais, bet ir specialiomis siuntų vežimo 1435 mm pločio vėže taisyklėmis, kurias galima rasti AB „LG CARGO" interneto tinklalapyje Specialiosiose taisyklėse pagal nuorodą:  Papildomos siuntų vežimo 1435 mm vėže (per Mockavą) sąlygos

       Specialiąsias taisykles, nustatytas kroviniams su CIM važtaraščiu geležinkelių ir keltų linija Zasnicas-Mukranas – Klaipėda vežti, galima rasti AB „LG CARGO" interneto tinklalapyje Specialiosiose taisyklėse pagal nuorodą: Papildomos siuntų vežimo 1520 mm pločio vėže geležinkelių ir keltų linija Klaipėda – Zasnicas - Mukranas (per Draugystę) sąlygos

       Visų pirma siuntėjas, planuojantis vežti krovinius su CIM važtaraščiu, turi laiku pateikti atitinkamai pradinei AB „LG CARGO" stočiai paraišką, kurioje būtina nurodyti šiuos pagrindinius duomenis:

 • siuntėjo pavadinimas adresas, telefonas, faksas;
 • vagono pateikimo vieta ir data;
 • krovinio savybės ir masė;
 • šalis, į kurią vežama siunta, ir stoties, aptarnaujančios krovinio išdavimo vietą toje šalyje, arba galinės stoties pavadinimas ir kodas;
 • planuojamas vežimo maršrutas, nurodant pasienio stotis arba valstybių sienų perėjimo punktus;
 • vagonų, konteinerių (intermodalinio transportavimo vienetų) arba krovinių tvirtinimo įtaisų kiekis.

       Po to, kai paraiška priimama, siuntėjas pradinėje stotyje turi gauti visą reikiamą informaciją apie tai, ar :

       1. Kroviniai, kuriuos jis ketina vežti, nepriklauso daiktų ar medžiagų kategorijai:

 1. kuriuos draudžiama vežti bent vienoje iš vežime dalyvaujančių valstybių;
 2. kurių, atsižvelgus į bent vieno iš dalyvaujančių geležinkelių įrangą ir transportavimo priemones, negalima vežti dėl jų dydžio, masės arba kitų savybių;
 3. kuriuos draudžiama vežti pagal Pavojingų krovinių tarptautinio gabenimo geležinkeliais taisykles(RID).

      2. Nors vienoje iš vežimo maršrute esančių valstybių nėra paskelbtų galiojančių siuntų priėmimo apribojimų dėl tam tikrų geležinkelių ruožų uždarymo arba kokių nors kitų priežasčių ir ar nėra kokių nors muitinės arba kitų atitinkamų valstybių institucijų nurodymų (pavyzdžiui, dėl  gyvūnų, palaikų arba augalų gabenimo), kurių privaloma laikytis.

      Jei jokių nenumatytų kliūčių nėra ir kroviniai su CIM važtaraščiu gali būti priimti vežti, AB „LG CARGO", vadovaudamiesi paraiška, siuntėjo pageidaujamoje vietoje pateikia reikiamus prekinius vagonus, kuriuos siuntėjas turi teisę patikrinti. Jei vagonas netinka kroviniui vežti, siuntėjas gali pareikalauti kito vagono.

      Po to, kai tinkami siuntai vežti techniškai tvarkingi ir švarūs vagonai pristatomi pakrovai į paraiškoje nurodytą vietą, siuntėjas:

     1. Parenka tinkamą krovinių pakuotę, pakrauna krovinį, arba tai padaro vežėjas pagal kliento prašymą,  vadovaudamasis pradinėje stotyje galiojančiomis krovinių pakrovimo taisyklėmis (žr. pagal nuorodą Krovinių krovimo ir tvirtinimo taisyklės ADV/7 (zip archyvas)Vežant siuntas pervalstybės sienos perėjimo punktą Mockava – Trakiškės, kroviniai perkraunami arba pakraunami į 1435 mm pločio vėžės vagonus vadovaujantis tarptautinėmis krovinių krovimo taisyklėmis (RIV II priedo 1, 2 ir 3 dalys), kurios patalpintos AB „LG CARGO" vidaus tinkle ir prieinamos kiekvienos komercinės stoties darbuotojams.

       Užbaigęs krovos darbus, siuntėjas uždeda užraktus (plombas) ant perduodamų vežti didžiųjų konteinerių, nukeliamųjų kėbulų, puspriekabių ar kitokių uždarosios konstrukcijos intermodalinio transportavimo vieneto (UTI), kurie pateikiami vežti krauti, arba ant dengtųjų vagonų..

     2. Kiekvienai vagono siuntai pateikia tvarkingai ir teisingai įformintą nustatytos formos CIM važtaraštį. Detali važtaraščio pildymo tvarka, kurios privaloma laikytis, yra pateikta CIM važtaraščio žinyne (GLV-CIM), žr. pagal nuorodą BENDROSIOS TAISYKLĖS

      Siuntėjas, įformindamas CIM važtaraštį, ypatingą dėmesį turi atkreipti į tai, kad:

       2.1. CIM važtaraštis turi būti pildomas vokiečių kalba – viena iš CIT darbo kalbų. Visi pavadinimai, kurie turi būti nurodomi tam tikrose CIM važtaraščio skiltyse, įrašomi aiškiai perskaitomais lotyniškais rašmenimis ir tik originalo kalba, jų neverčiant nei į lietuvių, nei į vokiečių, nei į kokią nors kitą kalbą.

      2.2.1. Jei prie CIM važtaraščio turi būti pridedami lydimieji dokumentai, pvz., vežant krovinius į Europos Bendriją iš trečiųjų šalių – sanitarinės epidemiologinės pažymos, prekių kokybės sertifikatai, karantininiai leidimai; sąskaitos-faktūros, specifikacijos arba pan. – jie turi būti įrašomi į CIM važtaraščio 9 skiltį.  Reikiamas pažymas ir sertifikatus išduoda kompetentingos maisto, veterinarijos arba augalų apsaugos tarnybos, veikiančios eksporto šalyse, karantininius leidimus kroviniams įvežti – įgaliotos valstybės institucijos, veikiančios importo šalyse.

      2.2.2. Lydimieji dokumentai, pridedami prie važtaraščio, turi būti įforminti tinkamai, be klaidų ir taisymų. Šiuose dokumentuose įrašyti duomenys turi atitikti duomenis, įrašytus į CIM važtaraštį. Įforminant lydimuosius dokumentus reikia laikytis šių reikalavimų:

      - kelios vienos rūšies prekės, kurios nurodytos CIM važtaraštyje ir prie jo pridėtuose lydimuosiuose dokumentuose, turi būti apibūdintos vienu ir tuo pačiu pavadinimu;

      - fitosanitariniuose sertifikatuose reikia nurodyti tų vagonų (konteinerių) numerius į kuriuos pakrauti vežami kroviniai, reikia vengti vagonų (konteinerių) numerių taisymo;

      - sąskaitose-faktūrose negali būti klaidų, pridėtų sąskaitų duomenys turi visiškai atitikti duomenis, nurodytus CIM važtaraštyje, visi įrašai turi būti aiškiai perskaitomi;

      - negali būti jokių prekių svorio, nurodyto važtaraščiuose ir prekių kokybės sertifikatuose, skirtumų;

      - specifikacijose prekių kainos turi būti nurodytos teisingai.

       2.3. Stočių, kurios nurodomos CIM važtaraščiuose, kodai įrašomi tik vadovaujantis Vienodosios tarptautinio krovinių vežimo atstumų rodyklės – geležinkelio stočių ir vietų, kuriose priimami ir išduodami kroviniai, sąrašu (DIUM). Šį dokumentą galima rasti UIC interneto tinklalapyje pagal nuorodąhttp://www.uic.org/spip.php?rubrique1204

     2.4. Krovinių pavadinimai ir kodai (6 ženklų) turi būti įrašomi į CIM važtaraštį vadovaujantis tik Vienoduoju krovinių sąrašu (NHM) prieinamu kiekvienai AB „LG CARGO" komercinei stočiai Bendrovės vidaus tinkle.

       2.5. Įforminant CIM važtaraščius kroviniams, vežamiems su viena sąskaita faktūra ir kraunamiems į du arba daugiau vagonų, duomenys turi būti įrašomi sugrupuojant juos pagal prekių kodus, kainą ir vietų skaičių.

       Siuntėjas atsako už bet kokias išlaidas ir žalą, kurias patyrė vežėjas, jei:

 1. siuntėjas važtaraštyje įrašė klaidingus, netikslius, ne visus duomenis ar juos nurodė ne tam skirtoje vietoje;
 2. siuntėjas neįrašė RID nurodytų duomenų.

       Tais atvejais, kai vežėjas įrašo duomenis važtaraštyje siuntėjo prašymu, laikoma, kad jis tai padarė siuntėjo vardu, kol neįrodyta priešingai.

    3. Pateikia Krovinių skyriui faksu 370 5 269 29 27 prašymus suderinti krovinių vežimą ypatingomis sąlygomis tais atvejai, kai planuoja vežti:

      3.1. Negabaritinius arba sunkiasvorius krovinius.

      3.2. Kelių vagonų arba vagonų grupių siuntas tik su vienu CIM važtaraščiu.

    3.2.1. Vežant kelių vagonų arba vagonų grupių siuntas tik su vienu CIM važtaraščiu, prie važtaraščio turi būti pridedamas reikiamas tinkamai įforminto vagonų lapo kiekis.

   3.2.2. Jei siuntos su vienu CIM važtaraščiu vežamos į Bendrijos muitų teritoriją arba į teritoriją, kurioje taikoma muitinės supaprastinta prekių išsiuntimo geležinkeliais procedūra, Bendrijos muitų teritorijai priklausančios prekės, ir prekės, kurios nepriklauso Bendrijos muitų teritorijai, turi būti nurodomos atskiruose vagonų lapuose.

   3.2.3. Jei vežami vagonai arba vagonų grupės vadovaujantis ne tik CIM, bet ir CUV (vežant tuščius prekinius vagonus) nuostatomis, vagonams, vežamiems vadovaujantis CUV, turi būti įforminamas atskiras vagonų lapas.

     4. Siuntėjas, veždamas pavojinguosius krovinius, vadovaujasi RID taisyklėmis, atitinkamai paženklina CIM važtaraščio 23 skiltį ir ant vagonų pritvirtina reikiamus pavojingumo ženklus. Prireikus, kreipiasi į kompetentingas valstybės institucijas, prašydamas suderinti pavojingųjų krovinių vežimo sąlygas.

       5. Jeigu vežant krovinį atsiranda kliūčių, siuntėjas, vadovaudamasis CIM 18 ir 19 straipsniais, gali pakeisti vežimo sutartį, pateikdamas savo papildomus nurodymus (pavedimus).

      5.1. Papildomi nurodymai turi būti pateikiami vežėjui atitinkama rašytine forma pagal pavyzdį, patalpintą CIM važtaraščio žinyno 7 priede. Kartu su papildomais nurodymais turi būti perduodamas ir važtaraščio dublikatas, kuriame.turi būti nurodomi vežimo sutarties pakeitimai.

      5.2. Duodant papildomus nurodymus ypatingą dėmesį reikia atkreipti į šias nuostatas:

 • Draudžiama išskirstyti siuntą dėl papildomo nurodymo vykdymo.
 • Jeigu dėl vežimo sutarties pakeitimo krovinio vežimas turėtų baigtis už tam tikros muitinės veikimo teritorijos (pvz., Europos Sąjungos), baigiasi veikimo teritorijoje arba priešingai - jos neveikimo teritorijoje, vežimo sutartį galima keisti tik tuo atveju, kai iš anksto yra gautas išsiuntimo šalies muitinės leidimas.               

      5.3. Vežimo kliūtimis laikomi tie atvejai, kai užkertamas kelias pradėti arba tęsti siuntos vežimą, taip pat kai negalima vežti siuntos nustatytu maršrutu. Kliūtimis gali būti laikoma:

 • Streikai.
 • Siuntos vežimo sulaikymas policijos iniciatyva.
 • Gamtos reiškiniai (potvyniai, kelių užpustymas ir t. t.).
 • Muitinės ir kitų valstybės institucijų bei teismų nurodymai.     
 • Vagono arba krovinio pažeidimai.
 • Krovos normos viršijimas.
 • Užraktų (plombų) pažeidimai.
 • Eksploataciniai gedimai (vagono nuriedėjimas ir pan.).                  
 • Krovinio sulaikymas dėl dokumentų trūkumo (muitinės dokumentų, leidimo įvežti, išvežti arba gabenti krovinį tranzitu ir t. t.).

        Norint gauti išsamesnę informaciją arba kilus klausimams dėl siuntų vežimo su CIM važtaraščiu maloniai prašome kreiptis į AB „LG CARGO" specialistus: http://cargo.litrail.lt/kontaktai

 

Dėkojame, kad naudojatės AB „LG CARGO" paslaugomis.

Tikimės ilgo ir sėkmingo bendradarbiavimo.

 

 

Atnaujinta 2019-11-25