ATMINTINĖ KLIENTAMS,
ATLIEKANTIEMS DARBUS IR TEIKIANTIEMS PASLAUGAS
AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI" ĮMONIŲ GRUPĖS TERITORIJOJE
DĖL DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS REIKALAVIMŲ

 

 

KLIENTO DARBUOTOJŲ INSTRUKTAVIMAS

Kiekvienas Kliento darbuotojas prieš pradėdamas dirbti AB „Lietuvos geležinkeliai" įmonių grupės (toliau – Bendrovė) teritorijoje privalo išklausyti darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos instruktavimą, būti apmokytas dirbti pavojingus darbus ir kaip elgtis dirbant pavojingojoje geležinkelio zonoje (kai aktualu). Kliento darbuotojus instruktuoja Kliento darbdavio įgaliotas DSS srityje asmuo.

Kliento darbdavio įgaliotas DSS srityje asmuo iki darbo Bendrovės teritorijoje pradžios privalo supažindinti objekte dirbsiančius darbuotojus su šiais dokumentais:

  • šioje atmintinėje nurodytais Bendrovės teritorijoje esamais ar galinčiais pasireikšti rizikos veiksniais bei būtinomis apsaugos nuo šių veiksnių poveikio priemonėmis;
  • objekto, kuriame bus vykdomi darbai ar teikiamos paslaugos, evakavimo planais;
  • saugių takų atitinkamos stoties teritorijoje schema;
  • objekto privažiuojamųjų kelių eismo organizavimo instrukcija (kai aktualu).
  • objekto kelių transporto judėjimo tvarka.

Nurodytus dokumentus Klientui perduoda Bendrovės kontaktinis asmuo.
Kiekvienas darbuotojas, susipažinęs su minėtais dokumentais, privalo gerai juos žinoti ir vykdyti juose nurodytus reikalavimus. Jei darbuotojas nesuprato pateiktos instruktavimo medžiagos, jis privalo būti instruktuotas iš naujo.

 

KLIENTO VEIKSMAI AVARINIAIS ATVEJAIS

Darbo metu įvykus gaisrui, geležinkelių transporto eismo įvykiui, įvykiui, kurio metu Kliento darbuotojas patiria žalą sveikatai, ar kitam incidentui, Klientas privalo nedelsiant sustabdyti darbus ir apie tai pranešti Bendrovės kontaktiniam asmeniui. Įvykus ekstremaliai situacijai, Klientas turi sustabdyti visus darbus ir  patraukti savo  darbuotojus į iš anksto numatytą ir su Bendrovės kontaktiniu asmeniu suderintą saugią vietą.

 

RIZIKOS VEIKSNIAI, GALINTYS PASIREIKŠTI BENDROVĖS TERITORIJOJE

Veiksnys Apsaugos priemonės  
JUDANTYS RIEDMENYS Nesilaikant darbo ir technologinės drausmės, Geležinkelio eismo taisyklių reikalavimų, einant per arti geležinkelio transportui skirtų kelių, judantys riedmenys gali sužaloti darbuotoją. Einant kelkraščiu ar būnant geležinkelių pavojingojoje zonoje, būtina dėvėti įspėjamuosius darbo drabužius (signalines liemenes, signalinius darbo drabužius), blogo matomumo sąlygomis naudoti signalines priemones.
Darbai geležinkelių pavojingojoje zonoje (2,5 m į abi puses nuo kraštinių bėgių galvučių išorinių briaunų):
 - draudžiama atlikti darbus be darbų vadovo nurodymo;
 - darbo vieta turi būti atitverta taisyklių nustatyta tvarka;
 - draudžiama kalbėti mobiliuoju telefonu bei klausytis garsinių įrašų užsidėjus ausines – darbuotojas turi girdėti darbų vadovo nurodymus, signalininkų ir riedmenų garsinius signalus;
 - draudžiama dirbti vienu asmeniu.
NEGABARITINĖS VIETOS PRISPAUDIMAS Darbuotojui atsidūrus tarp judančios transporto priemonės ar mašinos dalies ir statinio, galimi sužalojimai.
Artėjant riedmeniui draudžiama būti tarp statinių, pažymėtų „negabarito" ženklu ir geležinkelio kelio.
ELEKTROS SROVĖS POVEIKIS Elektros traumos gali kilti dėl:
- prisilietimo prie neizoliuoto elektros laido ar kitos srovę praleidžiančios dalies su įtampa;
- prisilietimo vienu metu prie dviejų neizoliuotų laidų su įtampa;
- pavojingo prisiartinimo prie esančių su įtampa neizoliuotų elektros įrenginio dalių;
- statinio elektros krūvio.
Draudžiama pavojingai priartėti prie Bendrovės elektros įrenginių, dirbti jais/juose be atsakingų asmenų leidimo.
Nepriartėti arčiau kaip 2 metrai iki geležinkelių kontaktinio tinklo.
Norint apsisaugoti nuo elektros poveikio darbe naudoti tik turinčius techninį pasą ir atitinkančius jo reikalavimus, išbandytus darbo įrenginius. Prieš pradedant darbą su elektros įrenginiu, būtina patikrinti ar įrenginys įžemintas, ar tvarkingas įžeminimo laidas.
TRIUKŠMAS Dėl Bendrovės įrenginių, mechanizmų, įrankių, kurie skleidžia didelį triukšmą. Mažina darbingumą ir duoda pradžią bendriems ir profesiniams susirgimams. Klausą veikia ne tiek triukšmo stiprumas, kiek ilgalaikis poveikis. Apsisaugojimui reikia trumpinti poveikio laiką, rinktis nutolusias nuo triukšmo šaltinio darbo vietas bei naudoti klausos apsaugos priemones.
LEKIANTYS DAIKTAI, SKEVELDROS Dėl atskilusių apdorojamos medžiagos dalelių kertant, kalant, šlifuojant ir pan. metalą ar kitą trapią medžiagą, kai dirba geležinkelio kelio mašinos. Nesiartinti prie medžiagų apdorojimo vietų. Jei tai neįmanoma, naudoti veido apsaugos priemones (skydelius).
Kai triukšmo poveikyje vykdomi darbai geležinkelių keliuose, turi būti imtasi papildomų priemonių apsisaugoti nuo judančio riedmens, kelias turi būti nuolat stebimas.
GELEŽINKELIO KELKRAŠČIO SKALDA IR KLIUVINIAI Dėl skaldos, statinių bei inžinerinių komunikacijų dalių, esančių geležinkelio kelyje, kelkraštyje ir tarpukelėse galima suklupti, užkliūti, pargriūti. Būtina dėvėti avalynę neslidžiu padu, būti atidžiam, stebėti kliuvinius po kojomis.
Geležinkelio stotyje darbuotojai turi eiti nustatytais maršrutais, kuo platesne tarpukele, peronu, perėja, sankasos kelkraščiu arba šalikele ir atidžiai stebėti eismą gretimuose keliuose, stebint tarpukelę, kurioje gali būti įvairių kliūčių.
KRENTANTYS DAIKTAI Darbų aukštyje atlikimo vietose, krovinių perkėlimo kranais zonose veikia daiktų užkritimo pavojus. Asmenims, nesusijusiems su šių darbų vykdymu, draudžiama artintis prie šių vietų, eiti į pavojingas zonas.
Saugotis krovinių ar kitų daiktų kritimo nuo riedmenų. Naudoti apsauginius šalmus.
PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ VEIKIMO ZONOS Būti potencialiai pavojingų įrenginių (kranų, slėginių indų, katilų ir kt.) veikimo zonoje bei po keliamais kroviniais draudžiama. Nesiartinti, neiti į pavojingą, pažymėtą ar atitvertą zoną. Dirbti su potencialiai pavojingais įrenginiais gali tik atitinkamus galiojančius pažymėjimus ir asmenines apsaugos priemones turintys darbuotojai, su Bendrovės įrenginiais – tik asmenys, kuriems šiai veiklai išduotas rašytinis leidimas.
RIZIKOS VEIKSNIAI BENDROVĖS TERITORIJOJE, NESUSIJĘ SU JOS VEIKLA
ŽAIBAS Dirbant lauke ir pradėjus žaibuoti, būtina nutraukti darbus ir rekomenduojama būti patalpose.
Perkūnijos metu nestovėti aukštose vietose, po medžiais, arti vandens, rekomenduojama nebėgti. Labai pavojinga slėptis po aukštu statiniu arba kalvos viršūnėje, būti šalia metalinio aptvaro, oro elektros tiekimo linijos, dirbti statybinėmis bei žemės ūkio mašinomis. Lygioje vietoje patartina pritūpti, apglėbti kojas rankomis arba atsisėsti ant akmens. Jeigu esate pastate, nesinaudokite elektriniais prietaisais, telefonu, nelieskite vandentiekio kranų, nebūkite šalia dūmtraukių, krosnių arba stambių metalinių daiktų, t. y. venkite visko, kas gali turėti stiprų elektros krūvį.
STICHINĖ GALIA Dėl uraganinio vėjo, vėtros ir pan. galimi įvairūs kūno sužalojimai. Apie artėjančias stichines nelaimes praneša Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. Būnant uždarose patalpose patariama saugotis stiklo šukių, nuolaužų, nestovėti šalia langų ar kitų lengvai dūžtančių bei lūžtančių daiktų, o atvirose vietose slėptis daubose, grioviuose, prisispausti prie žemės, įsikibti į tvirtesnius medžius, kitus daiktus. Būtina vengti būti ant ir prie tiltų, elektros, dujų tinklų, pastočių, lengvos statybos sandėlių ir kitų statinių. Draudžiama slėptis po medžiais, stulpais, apgriuvusiuose statiniuose, glaustis prie elektros atramų.    
NETINKAMAS MIKROKLIMATAS IR NEPALANKIOS METEOROLOGINĖS SĄLYGOS Temperatūra, drėgmė, ventiliacija ir t.t. darbo vietoje – galimas neigiamas poveikis organizmui, nušalimas, saulės smūgis. Dirbant lauke, kai oro temperatūra žemesnė kaip 10°C, taip pat aukštesnė kaip +30°C, būtina ne rečiau kaip kas pusantros valandos daryti pertraukėles, ne trumpesnes kaip 10 minučių. Naudoti asmenines apsaugos priemones, įskaitant apsaugančius drabužius, avalynę, galvos apdangalus.
ERKĖS, VABZDŽIAI, GYVŪNAI GELEŽINKELIŲ TERITORIJOJE Įsisiurbus erkei - susirgimo erkiniu encefalitu rizika. Skiepytis nuo erkinio encefalito.
Įgėlus gyvatei - nedelsiant vykti į asmens sveikatos priežiūros įstaigą. Įgeltos galūnės neveržti raiščiu, diržu ar pan.
Širšės, vapsvos yra neprognozuojamos, gali įgelti be priežasties, ypač jei atsitiktinai priartėjama prie jų lizdo. Lėtai, nedarant staigių judesių, rekomenduojama atsitraukti, vabzdžių nevaikyti.
Dėl gyvūno įkandimo atsiranda žaizda, kuri gali supūliuoti, todėl rekomenduojama dezinfekuoti. Pavojingi pasiutlige sergantys gyvūnai, nerekomenduojama eiti artyn ar liesti įtartinus gyvūnus. Užpuolus ir įkandus - neliesti žaizdos neplautomis rankomis, vykti į asmens sveikatos priežiūros įstaigą.
VEIKSNIAI BENDROVĖS TERITORIJOJE, SUSIJĘ SU KLIENTO VEIKLA
TRANSPORTUOJAMAS (KELIAMAS, NULEIDŽIAMAS), SANDĖLIUOJAMAS KROVINYS Netaisyklingai užkabinus krovinį, nesilaikant saugių atstumų nuo krovinio, būnant po keliamu kroviniu, gabenant krovinį virš statinių, kuriuose randasi žmonės krovinys gali nukristi ir sužaloti darbuotojus. Būtina prieš darbų pradžią patikrinti kėlimo įrenginių techninę būklę, teisingai užkabinti krovinį (vadovaujantis stropavimo schema) ir jį teisingai gabenti.
Nesaugiai, netvarkingai padėti daiktai, krisdami nuo lentynų, stelažų gali sužaloti darbuotoją. Daiktus būtina sandėliuoti tvarkingai sudedant, laikantis saugaus atstumo.
CHEMINĖS MEDŽIAGOS (DYZELINAS, TEPALAI, BENZINAS) Tai medžiagos, kurios dėl savo fizinių – cheminių, cheminių arba toksikologinių savybių, naudojimo būdo ar buvimo darbo aplinkoje gali kelti pavojų darbuotojų sveikatai, sukelti mirtį ar ūmius bei lėtinius sveikatos sutrikimus. Paveikus odą chemine medžiaga būti  pakenkta odai, akims, kvėpavimo atkams. Apsisaugojimui būtina laikytis asmeninės higienos, valgyti, gerti ar rūkyti tik tam skirtoje vietoje.
Darbuotojai turi būti susipažinti su naudojamų cheminių medžiagų Saugos duomenų lapų turiniu, žinoti apie privalomas naudoti apsaugos priemones, gesinimui ar neutralizavimui taikomas medžiagas.
ĮRENGINIŲ IR ĮRANKIŲ EKSPLOATAVIMO REIKALAVIMŲ NESILAIKYMAS Galimos traumos. Nuolat tikrinti įrankių ir įrenginių techninę būklę, tvarkingumą, nedirbti su netvarkingomis darbo priemonėmis, įskaitant įrenginius, juos naudoti pagal paskirtį, laikantis jų eksploatavimo reikalavimų.
NETVARKINGOS DARBO PRIEMONĖS Naudojant netvarkingas darbo priemones, neatitinkančias darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, galimi įsipjovimai, įsidūrimai, ir kitokie sužalojimai.
PASLYDIMAS, NUGRIUVIMAS, KRITIMAS Esant slidžioms grindims, praėjimams, pravažiavimams ir pan. galima paslysti, pargriūti ir susižaloti. Grindų dangas, kitus paviršius nedelsiant valyti nuo išsipylusio tepalo, lauko takus laiku valyti nuo sniego, ledo, barstyti slidumą mažinančiais mišiniais. Einant slidžiu paviršiumi, būti dėmesingam ir atsargiam.
Galimi įvairūs susižalojimai dėl darbo vietų užgriozdinimo, kliuvinių judėjimo takuose. Neužgriozdinti darbo vietų, neužkrauti praėjimų pašaliniais daiktais, sužymėti nuolatinio judėjimo takus. Takuose esantys išsikišantys daiktai, grindų aukščių skirtumai, kliuviniai turi būti atitinkamai pažymėti. Einant laiptais, ką nors nešant, reikia būti atsargiam, laikytis už turėklų, nepabloginti sau matomumo.
KRITIMAS Į GYLĮ Angos, šuliniai, latakai turi būti uždengiami standartiniais dangčiais. Draudžiama juos uždengti plėvele, kartonu ar pan. Apie pastebėtus netvarkingus šulinius, vandens latakus objekte ar Bendrovės teritorijoje būtina pranešti tiesioginiam vadovui ar Bendrovės kontaktiniam asmeniui.
NEPAKANKAMAS APŠVIESTUMAS Darbuotojo darbo vieta turi būti pakankamai apšviesta, tačiau neakinti darbuotojo. Nepakankamas darbo vietos apšvietimas vargina akis, greitina nuovargio atsiradimą, gali padidinti mechaninių pavojų riziką. Tamsiu paros metu būtina naudoti nešiojamus žibintus.
VIBRACIJA Bendrosios ir lokalinės vibracijos pavojus. Bendroji vibracija veikia visą kūną, o lokalinė atskiras kūno dalis - rankas, kojas ir t.t. Dėl vibracijos poveikio galimi raumenų susirgimai, sausgyslių, kaulų, sąnarių susirgimai. Vibraciją galima sumažinti, mažinant šaltinio vibraciją ir panaudojant kolektyvinės apsaugos priemones (pvz. antivibraciniai kilimėliai, pirštinės).
ŽMOGAUS NUKRITIMAS IŠ AUKŠČIO Dėl kopėčių neįtvirtinimo darbuotojas gali nukristi ir susižaloti, darbui būtina naudoti tik patikrintas kopėčias. Dirbant darbus nuo kopėčių, kopėčias būtina tvirtai pastatyti, pastatymo kampas turi būti 70º
FIZINĖS TRAUMOS Norint išvengti galimų fizinių traumų būtina laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos norminių reikalavimų, būti dėmesingam ir atsargiam, dirbant dėvėti asmenines apsaugos priemones (galvos, klausos, akių, rankų, kojų ir kitas).
ĮPJOVIMAS, ĮDRĖSKIMAS Dėl aštrių briaunų, sudužusio stiklo, keramikos šukių ir t.t. galimi įsipjovimai, įsidūrimai, įdrėskimai. Būti dėmesingam ir atsargiam, dėvėti asmenines apsaugos priemones.
FIZINĖ PERKROVA Dėl pernešamo krovinio, kurio svoris viršija leistinas normas (moterims iki 10 kg, vyrams iki 30 kg). Pernešant krovinį, kilnojant, stumiant, traukiant įvairius daiktus, galima pakenkti sveikatai, ypač susižeisti nugarą. Darbuotojai turi būti apmokyti teisingai kelti, stumti krovinius rankomis.
ŽMOGAUS GRIUVIMAS DĖL KITŲ PRIEŽASČIŲ Galimos įvairios traumos. Būtina prieš įsidarbinant ir dirbant periodiškai profilaktiškai tikrinti sveikatos būklę, domėtis tikrinimo rezultatais, prevencinėmis priemonėmis.
PRIVERSTINĖ, NEPATOGI DARBO POZA Dirbant nepatogioje, priverstinėje darbo pozoje galimos profesinės ligos, todėl būtina keisti atliekamus darbus, daryti pertraukas, kurių dažnumą ir trukmę nustato darbo tvarkos taisyklės, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos darbo vietoje.
PSICHOSOCIALINĖ RIZIKA Rizika, susijusi su darbo aplinkos sąlygomis (reikalaujančiomis didesnių pastangų, siekiant gauti tą patį rezultatą), su darbo reikalavimais (darbo krūviu, dideliu darbo tempu, sugebėjimo ir galimybės atlikti užduotis neatitikimu, neaiškiomis užduotimis), su darbo organizavimu (darbo laiko trukme, paskirstymu, darbo kontrole), su darbo turiniu (darbuotojo įtaka, informacijos kiekiu, atsakomybe, emocine įtampa, monotonišku darbu), su darbuotojų santykiais (su kitais darbuotojais, darbdaviu).
Ilgai dirbant psichoemocinės įtampos sąlygomis galimas kraujospūdžio padidėjimas, širdies ritmo, psichikos sutrikimai, todėl patariama valdyti konfliktus, didinti darbuotojų psichologinį atsparumą, mažinti stresą, derinti darbo ir poilsio laiką, stengtis suprasti ir išaiškinti nesuprantamas užduotis ir situacijas, taikyti psichosocialinę riziką mažinančias prevencines priemones.
APSVAIGĘ DARBUOTOJAI Dėl apsvaigusių nuo alkoholinių ar psichotropinių medžiagų darbuotojų gali įvykti nelaimingi įvykiai. Bendrovės teritorijoje nustatytas alkoholio kiekis iškvėptame ore ar kraujyje negali viršyti 0,00 promilių.

 

Prieš atliekant darbus Bendrovės teritorijoje Klientas užtikrina, kad:

  1. Pavojingus darbus (aukštyje, šuliniuose, dirbantys su potencialiai pavojingais įrenginiais ir pan.) dirbantys darbuotojai būtų apmokyti kaip juos dirbti saugiai, darbo vietoje turėtų nustatytos formos pažymėjimus.
  2. Jeigu  darbai bus atliekami (paslaugos teikiamos) pavojingojoje geležinkelio zonoje, iki darbų (paslaugų teikimo) pradžios darbuotojai būtų išklausę ne geležinkelio įmonių darbuotojų saugaus elgesio geležinkelių kelių ir jų įrenginių apsaugos zonose mokymus ir gavę Bendrovės nustatytos P-26 formos pažymėjimus, nebent Šalys raštu susitaria dėl kitokios lygiavertės mokymo tvarkos.
  3. Eismo saugos institucijos nustatyta tvarka, iki darbų (paslaugų) teikimo pradžios darbuotojai būtų išlaikę eismo saugos institucijos reikalavimus atitinkantį egzaminą ir gavę elektroninės ir (ar) popierinės formos fizinio asmens, kurio darbas tiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, pažymėjimą arba fizinio asmens, kurio darbas netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, pažymėjimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo 17 str. reikalavimais.
  4. Būnant Bendrovės teritorijoje, Kliento darbuotojas turi vykdyti ne tik savo vadovų, bet ir Bendrovės atsakingų darbuotojų, kontroliuojančių kliento darbuotojų darbų organizavimą, teisėtus nurodymus darbuotojų saugos ir sveikatos bei geležinkelių eismo saugos klausimais.

Kliento darbuotojų saugos ir sveikatos klausimynas

 

Atnaujinta 2019-02-25