ATMINTINĖ KLIENTAMS

 

Gerbiami AB „LTG Cargo" klientai,

 

Siekdami pagerinti krovinių pervežimų geležinkeliais paslaugų kokybę, laiku ir saugiai nuvežti gavėjams mums patikėtus Jūsų krovinius bei išvengti krovinių gabenimo ir pristatymo kliūčių (vagonų sulaikymo kitų šalių geležinkeliuose), maloniai prašome:

1. Krovinius paruošti vežti, juos į vagonus ir konteinerius pakrauti, įtvirtinti riedmenyse, užplombuoti ir pateikti vežti geležinkeliais tik griežtai vadovaujantis Krovinių vežimo geležinkelių transportu taisyklėmis, Krovinių krovimo ir tvirtinimo taisyklėmis, patalpintomis AB „LTG Cargo" interneto tinklalapyje http://cargo.litrail.lt/,kurias galima rasti pagal šias nuorodas:

Krovinių vežimo dokumentaiKrovinių vežimo taisyklės

           Krovinių vežimo taisyklės galiojančios Lietuvoje

           Krovinių krovimo ir tvirtinimo taisyklės ADV/7

Krovinių kodą parinkti vadovaujantis Bendrąja krovinių nomenklatūra, kurią galima rasti pagal šias nuorodas:

Krovinių vežimo dokumentai

           Bendroji krovinių nomenklatūra

Papildomų pavedimų pakeisti krovinio vežimo sutartį, kurią galima rasti pagal šias nuorodas:

Krovinių vežimo dokumentaiKrovinių vežimo taisyklės

           Krovinių vežimo taisyklės galiojančios Lietuvoje

           Papildomų krovinio siuntėjo ar gavėjo pavedimų pakeisti krovinio vežimo sutartį pateikimo tvarkos aprašas

           Paraiška pakeisti vežimo sutartį (MS Word formatas)

 

II. KROVINIŲ PRIĖMIMO VEŽTI IR VEŽIMO SU SMGS VAŽTARAŠČIU ATMINTINĖ

 

Kai pageidaujama krovinius vežti tarptautiniais maršrutais su SMGS važtaraščiu - vadovautis Tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais susitarimu (toliau - SMGS). SMGS patalpintas AB „LTG Cargo" interneto tinklalapyje http://cargo.litrail.lt/ ir galima rasti pagal šias nuorodas:

Krovinių vežimo dokumentaiKrovinių vežimo taisyklės

           Krovinių vežimas su SMGS važtaraščiu nuo 2015-07-01

2.1. Pildant SMGS važtaraštį, ypatingą dėmesį reikia atkreipti į tai, kad:

 • būtų nurodytas tikslus prekės gavėjo adresas paskirties šalyje;
 • į važtaraštį įrašytas galinės stoties pavadinimas ir jos skaitmeninis kodas atitiktų duomenis, nurodytus Tarifo žinyne Nr.4 (galinės stoties pavadinimą ir jos skaitmeninį kodą galima patikslinti pradinėje stotyje);
 • įforminant SMGS važtaraščius kroviniams, vežamiems su viena sąskaita faktūra ir kraunamiems į du arba daugiau vagonų, duomenys turi būti įrašomi sugrupuojant juos pagal prekių kodus, kainą ir vietų skaičių;
 • plombų, uždėtų ant vagono, ženklai atitiktų ženklus, nurodytus dokumentuose;

- vežant pavojinguosius krovinius SMGS važtaraščio skiltis „Krovinio pavadinimas" pildoma vadovaujantis „Pavojingųjų krovinių vežimo taisyklių" (SMGS 2 priedas arba RID) 5.4 skyriaus reikalavimais. Ant vagonų ir konteinerių turi būti užklijuoti atitinkami pavojaus ženklai, oranžinė lentelė ir kiti privalomi žymėjimai.

2.2. Kai pageidaujama vežti negabaritinius krovinius – vadovautis SMGS ir Negabaritinių ir sunkiųjų krovinių vežimo NVS šalių, Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos geležinkeliais instrukcija (DČ-1835).

2.3. Kai pageidaujama vežti greitai gendančius krovinius– vadovautis SMGS 1 priedo 13 punkto reikalavimais.

2.4. Kai pageidaujama vežti krovinį konteineriuose – papildomai vadovautis SMGS 1 priedo 15 punkto konteinerių vežimo nuostatomis.

2.5. Vežant į kitų valstybių teritorijas krovinius, kuriuos kontroliuoja muitinė arba kuriems gali būti atliekama veterinarinė, fitosanitarinė ar pan. patikra, laikantis tų šalių, kurių teritorija vežama, atitinkamų valstybinių institucijų reikalavimų, prie SMGS važtaraščių turi būti pridedami reikiami lydimieji dokumentai, pvz.: sąskaitos-faktūros; sanitarinės epidemiologinės išvados; prekių kokybės sertifikatai; karantininiai leidimai; veterinariniai; fitosanitariniai sertifikatai; specifikacijos ir pakavimo lapai ar pan.

Lydimieji dokumentai, pridedami prie važtaraščio, turi būti įforminti tinkamai, be klaidų ir taisymų. Šiuose dokumentuose įrašyti duomenys turi atitikti duomenis, kurie įrašyti į SMGS važtaraštį remiantis lydimaisiais dokumentais.

2.6. Ypatingą dėmesį atkreipti į tai, kad:

 • fitosanitariniame sertifikate būtų nurodyti to vagono (konteinerio) arba tų vagonų (konteinerių) numeriai, į kurį arba kuriuos pakrauti vežami kroviniai, vengti vagonų (konteinerių) numerių taisymo fitosanitariniame sertifikate;
 • sąskaitoje-faktūroje nebūtų klaidų ir jos duomenys atitiktų duomenis, nurodytus važtaraštyje, ir jos būtų galima aiškiai perskaityti;
 • prekės kokybės sertifikate būtų teisingai nurodytas prekės svoris;
 • specifikacijoje būtų teisingai nurodyta prekės kaina;
 • būtų nurodytas atitinkamas Užsienio ekonominės veiklos prekių nomenklatūros kodas (ТНВЭД), kurį galima rasti interneto svetainėje adresu

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/ett/Pages/default.aspx

 • jeigu SMGS važtaraščio skiltyse trūksta vietos duomenimis apie krovinį įrašyti, šie duomenys įrašomi papildomame lape, vadovaujantis SMGS 1 priedu 7 skyriaus 7.5 punkto reikalavimais.
 • būtų pridedamas sąskaitų-faktūrų bei pakavimo lapų vertimas į rusų kalbą;
 • krovinių įpakavimo, atsarginių dalių ir jų priedų duomenys atitiktų, nurodytiems lydimuosiuose dokumentuose;
 • atitiktų visi duomenys, nurodyti važtaraštyje, lydimuosiuose dokumentuose ir ant vagonų (konteinerių);
 • prekės licencijos galiojimo terminas nebūtų pasibaigęs;
 • lydimuosiuose dokumentuose nurodyti svorio ir vietų skaičiaus duomenys, atitiktų duomenis, įrašytus SMGS važtaraštyje;
 • lydimuosiuose dokumentuose nurodyti galinės stoties pavadinimo ir skaitmeninio kodo duomenys atitiktų įrašytus į SMGS važtaraštį.

 

2.7. Atkreipti dėmesį į tai, kad prie SMGS važtaraščio būtina pridėti atitinkamus lydimuosius dokumentus vežant:

1) atliekas į/per Rusijos teritoriją- RF ekonominio vystymo ir prekybos ministerijos išduotą licenciją ir reglamentuojančius atliekų gabenimą leidimus (šių leidimų išdavimo tvarka paskelbta 2003-07-17 RF Vyriausybės Nutarimu Nr. 442 (rus. Постановление Правительства РФ№ 442 «О трансграничном перемещении отходов»).

2) metalo laužą- metalo atliekų bei laužo paruošimo saugiam gabenimui liudijimus (GOST 2787-75).

3) augalinės ir gyvūninės kilmės krovinius, apie kurių vežimo tvarką ir sąlygas skelbiama šalių geležinkelių įmonių telegramose - karantininių fitosanitarinių ir veterinarinių sertifikatų originalus, patvirtinančius, kad jų vežimas nekelia pavojaus.

Minėtus sertifikatus išduoda atitinkamos maisto, veterinarijos arba augalų apsaugos tarnybos eksporto šalyse. Karantininį leidimą krovinio įvežimui išduoda importo šalies įgaliotos institucijos.

Papildomą informaciją, dėl augalinės kilmės krovinių vežimo tvarkos galima rasti interneto svetainėje adresu www.vatzum.lt , dėl gyvūninės kilmės krovinių vežimo tvarkos - interneto svetainėje adresu www.vmvt.lt .

4) į/per Baltarusiją radioaktyvias, nuodingas, chemines medžiagas, kurios patenka į atskirus sąrašus -šios valstybės atitinkamų institucijų leidimus. Informacija pateikta tinklalapyje http://www.rw.by .

5) tranzitu per Uzbekistaną ypatingus, pavojinguosius, karinius krovinius, karinę techniką ir mantą, kurių siuntėjai arba gavėjai yra Valstybinės sukarintos įstaigos - specialų leidimą, išduotą Uzbekistano Respublikos gynybos ministerijoje bei vadovautis Uzbekijos Respublikos Ekonomikos investicinių ryšių ministro ir Valstybinio muitinės komiteto pirmininko patvirtintais sąrašais, kurie paskelbti tinklalapyje http://www.lex.uz

 

Be to, primename, kad draudžiama (slėpti) pakrauti į vagoną (konteinerį) nedeklaruotas prekes (pvz. dovanas, suvenyrus ar kitą produkciją).

2.8. Pageidaujant vežti krovinius taisyklėse nenumatytomis sąlygomis (pvz. vežti greitai gendančius krovinius nespecializuotuose vagonuose/konteineriuose, naudotą techniką atviruose riedmenyse, nepritaikytuose tam tikrų krovinių vežimui vagonuose ir pan.), krovinių siuntėjai turi kreiptis su prašymu suderinti vežimus ypatingomis sąlygomis (taip pat siunčiant krovinius vagonų/konteinerių grupėmis su vienu važtaraščiu) su visais vežime dalyvaujančiais vežėjais. Susitarus raštu su vežime dalyvaujančiais vežėjais ir bendrai nustačius vežimo sąlygas, klientams leidžiama krauti krovinius. Jeigu nors vienas vežėjas atsisako priimti krovinį, vežimas draudžiamas. Prašymai suderinti krovinių vežimą ypatingomis sąlygomis ir krovinių vežimą vagonų grupėmis su vienu važtaraščiu siunčiami į AB LTG Cargo" el. paštu [email protected] 

 

 

III. KROVINIŲ PRIĖMIMO VEŽTI

IR VEŽIMO SU CIM VAŽTARAŠČIU ATMINTINĖ

 

AB „LTG Cargo" veža krovinius su CIM važtaraščiu per valstybės sienos perėjimo punktus Mockava – Trakiškės ir Draugystė – Zasnicas-Mukranas iš visų Lietuvos geležinkelių stočių į visų šalių, taikančių COTIF (žr. BENDROSIOS TAISYKLĖS ), stotis ir priešinga kryptimi. Vadovaujantis CIM teisės nuostatomis atskiros tarptautinio krovinių vežimo procedūros ir sąlygos nustatytos Tarptautinio geležinkelių transporto komiteto (CIT, interneto tinklalapis http://www.cit-rail.org), Tarpvalstybinės tarptautinio geležinkelių susisiekimo organizacijos (OTIF, interneto tinklalapis http://www.otif.ch) arba Tarptautinės geležinkelių Sąjungos (UIC, interneto tinklalapis http://www.uic.org) parengtuose, oficialiai publikuotuose ir AB „LTG Cargo" interneto tinklalapyje patalpintuose dokumentuose, kurie galioja visiems tarptautinio krovinių vežimo su CIM važtaraščiu dalyviams ir šių dokumentų nuostatų laikytis privalo ne tik vežėjai (geležinkelių transporto įmonės), bet ir siuntėjai bei siuntų gavėjai. Dokumentai, kuriuose nustatytos bendrosios krovinių vežimo sąlygos, galiojančios visoms šalims COTIF narėms, yra patalpinti AB „LTG Cargo" interneto tinklalapyje http://cargo.litrail.lt/ ir juos galima rasti pagal nuorodą: BENDROSIOS TAISYKLĖS

Kai kroviniai vežami su CIM važtaraščiu per valstybės sienos perėjimo punktą Mockava – Trakiškės, turi būti vadovaujamasi ne tik jau minėtais dokumentais, bet ir specialiomis siuntų vežimo 1435 mm pločio vėže taisyklėmis, kurias galima rasti AB „LTG Cargo" interneto tinklalapyje pagal nuorodą: Papildomos siuntų vežimo 1435 mm vėže (per Mockavą) sąlygos

Specialiąsias taisykles, nustatytas kroviniams su CIM važtaraščiu geležinkelių ir keltų linija Zasnicas-Mukranas – Klaipėda vežti, galima rasti AB „LTG Cargo" interneto tinklalapyje pagal nuorodą: Papildomos siuntų vežimo 1520 mm pločio vėže geležinkelių ir keltų linija Klaipėda – Zasnicas - Mukranas (per Draugystę) sąlygos

Visų pirma siuntėjas, planuojantis vežti krovinius su CIM važtaraščiu, turi laiku pateikti atitinkamai pradinei AB „LTG Cargo" stočiai paraišką, kurioje būtina nurodyti šiuos pagrindinius duomenis:

 • siuntėjo pavadinimas adresas, telefonas, faksas;
 • vagono pateikimo vieta ir data;
 • krovinio savybės ir masė;
 • šalis, į kurią vežama siunta, ir stoties, aptarnaujančios krovinio išdavimo vietą toje šalyje, arba galinės stoties pavadinimas ir kodas;
 • planuojamas vežimo maršrutas, nurodant pasienio stotis arba valstybių sienų perėjimo punktus;
 • vagonų, konteinerių (intermodalinio transportavimo vienetų) arba krovinių tvirtinimo įtaisų kiekis.

Po to, kai paraiška priimama, siuntėjas pradinėje stotyje turi gauti visą reikiamą informaciją apie tai, ar :

3.1. Kroviniai, kuriuos jis ketina vežti, nepriklauso daiktų ar medžiagų kategorijai:

 1. kuriuos draudžiama vežti bent vienoje iš vežime dalyvaujančių valstybių;
 2. kurių, atsižvelgus į bent vieno iš dalyvaujančių geležinkelių įrangą ir transportavimo priemones, negalima vežti dėl jų dydžio, masės arba kitų savybių;
 3. kuriuos draudžiama vežti pagal Pavojingų krovinių tarptautinio gabenimo geležinkeliais taisykles (RID).

3.2. Nors vienoje iš vežimo maršrute esančių valstybių nėra paskelbtų galiojančių siuntų priėmimo apribojimų dėl tam tikrų geležinkelių ruožų uždarymo arba kokių nors kitų priežasčių ir ar nėra kokių nors muitinės arba kitų atitinkamų valstybių institucijų nurodymų (pavyzdžiui, dėlgyvūnų, palaikų arba augalų gabenimo), kurių privaloma laikytis.

Jei jokių nenumatytų kliūčių nėra ir kroviniai su CIM važtaraščiu gali būti priimti vežti, AB „LG CARGO", vadovaudamiesi paraiška, siuntėjo pageidaujamoje vietoje pateikia reikiamus prekinius vagonus, kuriuos siuntėjas turi teisę patikrinti. Jei vagonas netinka kroviniui vežti, siuntėjas gali pareikalauti kito vagono.

Po to, kai tinkami siuntai vežti techniškai tvarkingi ir švarūs vagonai pristatomi pakrovai į paraiškoje nurodytą vietą, siuntėjas:

3.3. Parenka tinkamą krovinių pakuotę, pakrauna krovinį, arba tai padaro vežėjas pagal kliento prašymą,vadovaudamasis pradinėje stotyje galiojančiomis krovinių pakrovimo taisyklėmis (žr. pagal nuorodą Krovinių krovimo ir tvirtinimo taisyklės ADV/7 (zip archyvas). Vežant siuntas per valstybės sienos perėjimo punktą Mockava – Trakiškės, kroviniai perkraunami arba pakraunami į 1435 mm pločio vėžės vagonus vadovaujantis tarptautinėmis krovinių krovimo taisyklėmis (RIV II priedo 1, 2 ir 3 dalys), kurios patalpintos AB „LTG Cargo" vidaus tinkle ir prieinamos kiekvienos komercinės stoties darbuotojams.

Užbaigęs krovos darbus, siuntėjas uždeda užraktus (plombas) ant perduodamų vežti didžiųjų konteinerių, nukeliamųjų kėbulų, puspriekabių ar kitokių uždarosios konstrukcijos intermodalinio transportavimo vieneto (UTI), kurie pateikiami vežti krauti, arba ant dengtųjų vagonų.

2. Kiekvienai vagono siuntai pateikia tvarkingai ir teisingai įformintą nustatytos formos CIM važtaraštį. Detali važtaraščio pildymo tvarka, kurios privaloma laikytis, yra pateikta CIM važtaraščio žinyne (GLV-CIM), žr. pagal nuorodą BENDROSIOS TAISYKLĖS

Siuntėjas, įformindamas CIM važtaraštį, ypatingą dėmesį turi atkreipti į tai, kad:

2.1. CIM važtaraštis turi būti pildomas vokiečių kalba – viena iš CIT darbo kalbų. Visi pavadinimai, kurie turi būti nurodomi tam tikrose CIM važtaraščio skiltyse, įrašomi aiškiai perskaitomais lotyniškais rašmenimis ir tik originalo kalba, jų neverčiant nei į lietuvių, nei į vokiečių, nei į kokią nors kitą kalbą.

2.2.1. Jei prie CIM važtaraščio turi būti pridedami lydimieji dokumentai, pvz., vežant krovinius į Europos Bendriją iš trečiųjų šalių – sanitarinės epidemiologinės pažymos, prekių kokybės sertifikatai, karantininiai leidimai; sąskaitos-faktūros, specifikacijos arba pan. – jie turi būti įrašomi į CIM važtaraščio 9 skiltį.Reikiamas pažymas ir sertifikatus išduoda kompetentingos maisto, veterinarijos arba augalų apsaugos tarnybos, veikiančios eksporto šalyse, karantininius leidimus kroviniams įvežti – įgaliotos valstybės institucijos, veikiančios importo šalyse.

2.2.2. Lydimieji dokumentai, pridedami prie važtaraščio, turi būti įforminti tinkamai, be klaidų ir taisymų. Šiuose dokumentuose įrašyti duomenys turi atitikti duomenis, įrašytus į CIM važtaraštį. Įforminant lydimuosius dokumentus reikia laikytis šių reikalavimų:

- kelios vienos rūšies prekės, nurodytos CIM važtaraštyje ir prie jo pridėtuose lydimuosiuose dokumentuose, turi būti apibūdintos vienu ir tuo pačiu pavadinimu;

- fitosanitariniuose sertifikatuose reikia nurodyti tų vagonų (konteinerių) numerius į kuriuos pakrauti vežami kroviniai, reikia vengti vagonų (konteinerių) numerių taisymo;

- sąskaitose-faktūrose negali būti klaidų, pridėtų sąskaitų duomenys turi visiškai atitikti duomenis, nurodytus CIM važtaraštyje, visi įrašai turi būti aiškiai perskaitomi;

- negali būti jokių prekių svorio, nurodyto važtaraščiuose ir prekių kokybės sertifikatuose, skirtumų;

- specifikacijose prekių kainos turi būti nurodytos teisingai.

2.3. Stočių, kurios nurodomos CIM važtaraščiuose, kodai įrašomi tik vadovaujantis Vienodosios tarptautinio krovinių vežimo atstumų rodyklės – geležinkelio stočių ir vietų, kuriose priimami ir išduodami kroviniai, sąrašu (DIUM). Šį dokumentą galima rasti UIC interneto tinklalapyje pagal nuorodą http://www.uic.org/spip.php?rubrique1204

2.4. Krovinių pavadinimai ir kodai (6 ženklų) turi būti įrašomi į CIM važtaraštį vadovaujantis tik Vienoduoju krovinių sąrašu (NHM) prieinamu kiekvienai AB „LTG Cargo" komercinei stočiai Bendrovės vidaus tinkle.

2.5. Įforminant CIM važtaraščius kroviniams, vežamiems su viena sąskaita faktūra ir kraunamiems į du arba daugiau vagonų, duomenys turi būti įrašomi sugrupuojant juos pagal prekių kodus, kainą ir vietų skaičių.

Siuntėjas atsako už bet kokias išlaidas ir žalą, kurias patyrė vežėjas, jei:

 1. siuntėjas važtaraštyje įrašė klaidingus, netikslius, ne visus duomenis ar juos nurodė ne tam skirtoje vietoje;
 2. siuntėjas neįrašė RID nurodytų duomenų.

Tais atvejais, kai vežėjas įrašo duomenis važtaraštyje siuntėjo prašymu, laikoma, kad jis tai padarė siuntėjo vardu, kol neįrodyta priešingai.

3. Pateikia el. paštu [email protected] prašymus suderinti krovinių vežimą ypatingomis sąlygomis tais atvejais, kai planuoja vežti:

3.1. Negabaritinius arba sunkiasvorius krovinius.

3.2. Kelių vagonų arba vagonų grupių siuntas tik su vienu CIM važtaraščiu.

3.2.1. Vežant kelių vagonų arba vagonų grupių siuntas tik su vienu CIM važtaraščiu, prie važtaraščio turi būti pridedamas reikiamas tinkamai įforminto vagonų lapo kiekis.

3.2.2. Jei siuntos su vienu CIM važtaraščiu vežamos į Bendrijos muitų teritoriją arba į teritoriją, kurioje taikoma muitinės supaprastinta prekių išsiuntimo geležinkeliais procedūra, Bendrijos muitų teritorijai priklausančios prekės, ir prekės, kurios nepriklauso Bendrijos muitų teritorijai, turi būti nurodomos atskiruose vagonų lapuose.

3.2.3. Jei vežami vagonai arba vagonų grupės vadovaujantis ne tik CIM, bet ir CUV (vežant tuščius prekinius vagonus) nuostatomis, vagonams, vežamiems vadovaujantis CUV, turi būti įforminamas atskiras vagonų lapas.

4. Siuntėjas, veždamas pavojinguosius krovinius, vadovaujasi RID taisyklėmis, atitinkamai paženklina CIM važtaraščio 23 skiltį ir ant vagonų pritvirtina reikiamus pavojingumo ženklus. Prireikus, kreipiasi į kompetentingas valstybės institucijas, prašydamas suderinti pavojingųjų krovinių vežimo sąlygas.

5. Jeigu vežant krovinį atsiranda kliūčių, siuntėjas, vadovaudamasis CIM 18 ir 19 straipsniais, gali pakeisti vežimo sutartį, pateikdamas savo papildomus nurodymus (pavedimus).

5.1. Papildomi nurodymai turi būti pateikiami vežėjui atitinkama rašytine forma pagal pavyzdį, patalpintą CIM važtaraščio žinyno 7 priede. Kartu su papildomais nurodymais turi būti perduodamas ir važtaraščio dublikatas, kuriame turi būti nurodomi vežimo sutarties pakeitimai.

5.2. Duodant papildomus nurodymus ypatingą dėmesį reikia atkreipti į šias nuostatas:

 • Draudžiama išskirstyti siuntą dėl papildomo nurodymo vykdymo.
 • Jeigu dėl vežimo sutarties pakeitimo krovinio vežimas turėtų baigtis už tam tikros muitinės veikimo teritorijos (pvz., Europos Sąjungos), baigiasi veikimo teritorijoje arba priešingai – jos neveikimo teritorijoje, vežimo sutartį galima keisti tik tuo atveju, kai iš anksto yra gautas išsiuntimo šalies muitinės leidimas.

5.3. Vežimo kliūtimis laikomi tie atvejai, kai užkertamas kelias pradėti arba tęsti siuntos vežimą, taip pat kai negalima vežti siuntos nustatytu maršrutu. Kliūtimis gali būti laikoma:

 • Streikai.
 • Siuntos vežimo sulaikymas policijos iniciatyva.
 • Gamtos reiškiniai (potvyniai, kelių užpustymas ir t. t.).
 • Muitinės ir kitų valstybės institucijų bei teismų nurodymai.
 • Vagono arba krovinio pažeidimai.
 • Krovos normos viršijimas.
 • Užraktų (plombų) pažeidimai.
 • Eksploataciniai gedimai (vagono nuriedėjimas ir pan.).
 • Krovinio sulaikymas dėl dokumentų trūkumo (muitinės dokumentų, leidimo įvežti, išvežti arba gabenti krovinį tranzitu ir t. t.).

 

Norint sudaryti krovinių vežimo sutartį su AB „LTG Cargo", prašome kreiptis į kontaktuose nurodytus specialistus: http://cargo.litrail.lt/kontaktai 

 

Dėkojame, kad naudojatės AB „LTG Cargo" paslaugomis.

Tikimės ilgo ir sėkmingo bendradarbiavimo.

 

AB „LTG Cargo" 

 

 

 

Atnaujinta 2020-08-10