Sutarčių sudarymas

Krovinių vežimo direkcijos Komercijos departamento Klientų sutarčių skyrius rengia komercines sutartis, susijusias su krovinių vežimu ir su tuo susijusiomis kitomis papildomomis paslaugomis, pateikia aktualią informaciją dėl jų sudarymo klientams, kurie nori bendradarbiauti su AB „Lietuvos geležinkeliai" bei gauti išsamią informaciją apie įmonės teikiamas paslaugas.

KLIENTŲ SUTARČIŲ SKYRIUS
Skyriaus viršininkas – tel. +370 (5) 269 3113;

Skyriaus viršininko pavaduotojas – tel. +370 (5) 269 2449;
Faks. +370 (5) 269 2912.

 

Klientų sutarčių skyriaus rengiamos sutartys bei už šių sutarčių rengimą atsakingų darbuotojų kontaktinė informacija:

1. Vežimų organizavimo sutartys – LR ir užsienio valstybėse registruotų ūkio subjektų geležinkelių transporto ekspedicinė veikla vykdant krovinių vežimą ir ekspedijavimą tranzitu per LR teritoriją (esminė sąlyga), o taip pat importą ir eksportą. Suteikiama teisė atsiskaityti už vežimo ir kitas su tuo susijusias paslaugas, teikiamas LR teritorijoje.

Kontaktinė informacija dėl šių sutarčių sudarymo:

- su užsienio valstybėse registruotomis įmonėmis – tel. +370 (5) 269 3182;

- su LR registruotomis įmonėmis – tel. +370 (5) 269 3792.

 

2. Vežimų organizavimo ir privažiuojamojo kelio naudojimo sutartys – papildomų geležinkelių paslaugų, susijusių su krovinių vežimu, teikimas LR geležinkelių stočių privažiuojamuosiuose geležinkelių keliuose (vagonų varymas, manevravimas ir kt.).

Kontaktinė informacija dėl šių sutarčių sudarymo:

- su Klaipėdos ir Radviliškio regionų stotyse (šiaurės, šiaurės rytų, vakarų ir šiaurės vakarų Lietuvoje) veiklą vykdančiomis įmonėmis – tel. +370 (5) 202 1210 arba +370 (5) 269 2134;

- su Vilniaus ir Kauno regionų stotyse (rytų, pietryčių, pietų ir pietvakarių Lietuvoje) veiklą vykdančiomis įmonėmis – tel. +370 (5) 269 3164 arba +370 (5) 202 1210.

- Informaciją apie trečiųjų asmenų aptarnavimą geležinkelių stočių privažiuojamuosiuose keliuose bei dėl Susitarimų dėl vagonų varymo į privažiuojamąjį kelią sudarymo teikia stoties , kurioje pagal šį susitarimą teikiamos paslaugos, viršininkas arba kitas jo įgaliotas kompetentingas šiuo klausimu asmuo. Už Susitarimų dėl vagonų varymo į privažiuojamąjį kelią sudarymą yra atsakingi atitinkamų geležinkelių stočių viršininkai (arba jų paskirti asmenys).

 

3. Vagonų varymo sutartys – papildomų geležinkelių paslaugų, susijusių su krovinių vežimu, teikimas geležinkelio stočių terminaluose, klientų arba AB „Lietuvos geležinkeliai" krovos baruose, esančiuose prie LR geležinkelių stočių viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių (vagonų varymas, manevravimas ir kt.). Dėl išsamesnės informacijos apie šias sutartis ir jų sudarymą reikėtų kreiptis į atitinkamų geležinkelių stočių viršininkus (arba jų paskirtus asmenis).

 

4. Vagonų nuomos sutartys – AB „Lietuvos geležinkeliai" priklausančių prekinių vagonų nuoma. Daugiau informacijos skiltyje Verslui/Krovinių vežimas/Paslaugos/Vagonų ir konteinerių nuoma.

Kontaktinė informacija dėl šių sutarčių sudarymo bei su tuo susijusių klausimų:

tel.: +370 (5) 269 3765 / 269 2817.

 

5. Papildomų paslaugų sutartys – krovinių perkrovimo (krovos) darbų, sandėliavimo (ilgalaikiam krovinių sandėliavimui suteikiant atitinkamą plotą), įrenginių nuomos paslaugų teikimas LR geležinkelių stotyse .

Kontaktinė informacija dėl šių sutarčių sudarymo bei su tuo susijusių klausimų:

tel.: +370 (5) 269 2449 / 269 2134, o taip pat galima kreiptis į stoties , kurioje bus teikiamos paslaugos, viršininką arba kitą jo įgaliotą kompetentingą šiuo klausimu asmenį.

 

6. Prekinių vagonų einamojo atkabinamojo remonto sutartys – privačių prekinių vagonų einamojo atkabinamojo remonto LR teritorijoje paslaugos teikimas.

Kontaktinė informacija dėl šių sutarčių sudarymo bei su tuo susijusių klausimų:

tel. +370 (5) 269 2690.

 

7 Privačių prekinių vagonų ridos apskaitos automatizuotoje duomenų bazėje sutartys – ūkio subjektų valdomų (naudojamų) privačių prekinių vagonų, kurie remontuojami pagal ridą, ridos apskaitos tvarkymas prekinių vagonų parko automatizuotoje duomenų bazėje ir informacijos apie šių vagonų ridą teikimas.

Kontaktinė informacija dėl šių sutarčių sudarymo bei su tuo susijusių klausimų:

tel. +370 (5) 269 3164.

 

8. Naudojimosi techninio prižiūrėtojo prekinių vagonų techninės priežiūros sistema sutartys – naudojimasis AB „Lietuvos geležinkeliai" kaip sertifikuoto techninio prižiūrėtojo prekinių vagonų techninės priežiūros sistema, suteikiančia teisę įmonėms, turinčioms (disponuojančioms) privatų vagonų parką bei naudojančioms jį viešojoje geležinkelių infrastruktūroje, įsigyti techninio prižiūrėtojo sertifikatą. Išsamesnė informacija pateikta čia.

Kontaktinė informacija dėl šių sutarčių sudarymo:

tel.: +370 (5) 269 2952 / 269 2449.

 

9.    Naudojimosi informacine sistema „e. Krovinys" internete sutartys (nekomercinės sutartys) – naudojimasis šia sistema, tvarkant krovinių vežimą geležinkeliais lydinčius dokumentus – važtaraščių pildymas internetu, užsakant riedmenis, derinant vietinių ir tarptautinių vežimų paraiškas, kontroliuojant riedmenų judėjimą LR teritorijoje, kontroliuojant atsiskaitymus ir kt. 

Norėdamas sudaryti Naudojimosi informacine sistema „e. Krovinys" internete sutartį, klientas turi pateikti AB „Lietuvos geležinkeliai" raštišką prašymą ant firminio įmonės blanko pagal nustatytą formą. Išsamesnė informacija pateikta čia

Kontaktinė informacija dėl šių sutarčių sudarymo:

Tel. +370 (5) 269 2952.

 

Sutarčių su AB „Lietuvos geležinkeliai" sudarymo tvarka: 

 

 

Norėdamas sudaryti komercinę sutartį, klientas turi pateikti AB „Lietuvos geležinkeliai" raštišką laisvos formos prašymą ant firminio įmonės blanko (siunčiamas el. paštu cargo@litrail.lt arba faksu +370 (5) 269 2719), kuriame nurodoma ši informacija:

  • sutarties sudarymo motyvas, įvardinant sutarties objektą;

  • ekspedijuojami kroviniai ir maršrutai, kuriais numatoma ekspedijuoti krovinius (apytiksliai nurodomos ekspedijuojamų krovinių apimtys);

  • tikslūs ir išsamūs įmonės, kuri nori sudaryti sutartį, rekvizitai (juridinis, pašto adresai, įmonės registracijos kodas, PVM mokėtojo kodas, kontaktiniai telefonai, fakso numeriai, elektroninis pašto adresas, banko rekvizitai, įmonės vadovo (įgaliotojo asmens), kuris pasirašys sutartį, pareigos, vardas, pavardė);

  • kiti, sutarties sudarymui pagal atitinkamą sutarties objektą, reikalingi duomenys ir informacija.

 

Kiti, sutarties pasirašymui, reikalingi dokumentai ir sąlygos:

  • Įmonės įstatų, įmonės steigimo dokumentų, įmonės registracijos pažymėjimo, PVM mokėtojo pažymėjimo (jei įmonė registruota PVM mokėtoju užsienio valstybėje), įmonės vadovo arba įmonę atstovaujančio ir sutartį pasirašančio atstovo asmens dokumento kopijos (sudarant Vežimų organizavimo sutartis ir kt.). Pateikiamos patvirtintos šių dokumentų kopijos.

  • Nuosavybės teisę į atitinkamą objektą patvirtinantys dokumentai (VĮ Registrų centras pažymėjimas ir pan.), rašytinė sutartis (susitarimas) ar turto savininko raštu išreikšta valia, suteikianti naudotojui teisę naudotis atitinkamu objektu, jei objektu, kuris susijęs su AB „Lietuvos geležinkeliai" paslaugų teikimu, tiesiogiai pageidauja naudotis ne jo tiesioginis savininkas (sudarant Vežimų organizavimo ir privažiuojamojo kelio naudojimo sutartis).

  • Kiti dokumentai, įrodantys sąsają su nuosavybės teise priklausančiu, turto patikėjimo ar kitaip valdomu objektu.

  • Įmonės atstovo įgaliojimas pasirašyti sutartį, jei ją pasirašys ne įmonės vadovas, veikiantis pagal įstatus.

  • Esant būtinybei, AB „Lietuvos geležinkeliai" reikalavimu, kiti dokumentai.

  • Įmonės, turinčios savo traukos priemones (lokomotyvus, kitus savaeigius riedmenis) bei pageidaujančios jomis įvažiuoti į viešosios geležinkelių infrastruktūros kelius – manevruoti juose (važinėti lokomotyvu, varyti vagonus ir pan.), turi atitikti Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekse nustatytus reikalavimus (įsigyti saugos sertifikatą, apsidrausti privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu ir kt.).

Dėl detalesnės informacijos ir išaiškinimo prašome kreiptis nurodytais kontaktiniais tel. numeriais.

 

 

Atnaujinta 2016-06-16