Vežimo su CIM važtaraščiu nuostatos

 

COTIF originalas OTIF svetainėje http://www.otif.org/recht/cotif.htm

1999 m. COTIF (Vilniaus. protokolas) LR teisės aktų registre https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0407B4810073

CIM originalas (COTIF B priedas) CIT svetainėje http://www.cit-rail.org/de/gueterverkehr/gesetzgebung

1999 m CIM - lietuvių k., galioja nuo 2008-01-03

ABB-CIM (Allgemeine Beförderungsbedingungen für den internationalen Eisenbahngüterverkeh) originalas CIT svetainėje

http://www.cit-rail.org/de/gueterverkehr/vertragsgrundlagen/

ABB-CIM – Bendrosios tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais sąlygos, galioja nuo 2006 m.

ABB-CIM metrika

GLV-CIM (Handbuch CIM-Frachtbrief) originalas CIT svetainėje http://www.cit-rail.org/de/gueterverkehr/handbuecher

CIM važtaraščio žinynas (GLV-CIM) - lietuvių k., galioja nuo 2006 m.

GLV - CIM metrika

 

RID originalas (COTIF C priedas) CIT svetainėje http://www.cit-rail.org/de/gueterverkehr/gesetzgebung/

1999 m. RID lietuvių k., galioja nuo 2008-01-03, LR teisės aktų registre https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E0D51AC0ED5E

RID (gefährliche Güter) originalūs leidimai OTIF interneto svetainėje http://www.otif.org/gefaehrliche-gueter.html

Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės (RID) - lietuvių k.

 

CUV originalas (COTIF D priedas) CIT svetainėje http://www.cit-rail.org/de/wagenverwendung/?id=554

1999 m. CUV lietuvių k., galioja nuo 2008-01-03, LR teisės aktų registre https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E0D51AC0ED5E

GLW-CUV (Handbuch CUV-Wagenbrief) originalas CIT svetainėje http://www.cit-rail.org/de/wagenverwendung/?id=132

GLW-CUV (Vagono važtaraščio žinynas) lietuvių k., galioja nuo 2006 m.

GLV-CUV metrika

 

Vagonų plombavimo vadovo  (Checklist for Sealing Wagons)  originalas CIT svetainėje http://www.cit-rail.org/de/gueterverkehr/handbuecher

 

Papildomos siuntų vežimo 1435 mm vėže (per Mockavą) sąlygos:

siuntų vežimo apribojimai

1435 mm pločio vėžės prekinių vagonų naudojimo sutartis – originalas, UIC svetainė AVV-Webseite

Papildomos siuntų vežimo 1520 mm pločio vėže geležinkelių ir keltų linija Klaipėda – Zasnicas-Mukranas (per Draugystę) sąlygos:

Siuntų vežimo apribojimai

Vagono siuntų vežimo geležinkelių ir keltų linija Zasnicas-Mukranas–Klaipėda tarifas Nr. 6190.00 (DLFT) - lietuvių k.

Vagono siuntų vežimo geležinkelių ir keltų linija Zasnicas-Mukranas–Klaipėda tarifas Nr. 6190.00 (DLFT) - vokiečių k.

 

DIUM (Vienodoji tarptautinio krovinių vežimo atstumų rodyklė) originalai - visų šalių UIC narių -  UIC svetainėje http://www.uic.org/dium

NHM (nhm_2018_def_v1_1.zip de/en/fr – vokiečių, anglų, prancūzų kalbomis, nhm_2018_all_l_v1_1.zip – visų šalių UIC narių kalbomis) originalas UIC interneto svetainėje http://www.uic.org/nhm

Vežėjų ir jiems suteiktų kodų sąrašas (List of numeric codes for carriers in freight traffic), aktualus leidimas CIT interneto svetainėje http://www.cit-rail.org/media/files/public/Freight/Circular_letter_29-2011_Appx1_List_of_codes_for_freight_traffic_2011-10-25.xls

 

CIT parengti krovinių vežimo dokumentų blankų (Formulare) originalai CIT svetainėje http://www.cit-rail.org/de/gueterverkehr/formulare

 

Kita informacija teisės klausimais (COTIF ir ES teisė, geležinkelių transporto būklė Europoje, CIM ir SMGS atsakomybės reguliavimo instrukcija, CIM/SMGS važtaraščio taikymo, vežant siuntas geležinkeliais Euro-Azijos transporto koridoriais, galimybės) CIT interneto svetainėje http://www.cit-rail.org/de/gueterverkehr/gesetzgebung

Šalių COTIF narių sąrašas (Liste der Mitgliedstaaten) http://www.otif.org/ueber-die-otif/liste-der-mitgliedstaaten.html